Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Toomas Vallimäe, linnapeakandidaat

Haapsalu eest!

Vaata kandidaate
 • Kõnni- ja sõiduteed korda! Rohkem kergliiklusteid!

Teeme teehoolduskava, mis hõlmab vähemalt nelja tegevusaastat. Talvisel ajal hoiame teed läbitavad sõidukitele ja jalakäijatele.  Maanteedel ja tänavatel peab olema vihmavee äravool. Kergliiklusteed peavad tagama liiklusohutuse jalakäiatele ja jalgratturitele. Pooldame Haapsalu-Parila vahelist kergliiklusteed ning leiame lisarahastuse selle rajamiseks. Piirkonna arengule mõjub positiivselt püsiühendus Uuemõisa ja Noarootsi vahel.

 • Toome linna uusi töökohti!

Ettevõtlusest sõltub meie kõikide sissetulek ja maksude laekumine omavalitsuse eelarvesse.  Loome soodsamad tingimused valla ettevõtetele ning kutsume piirkonda uusi tööandjaid. Kuulutame sõja omavalitsustes lokkavale bürokraatiale ja lõpetame ettevõtjate kiusamise totrate euroregulatsioonidega. Töökohtade lisandumisel pidurdub Haapsalust väljaränne.

 • Maakoolid peavad jääma!

  Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse! Omavalitsuses peavad jätkama laste õpetamist Uuemõisa Algkool-Lasteaed, Ridala Põhikool, Haapsalu Algkool ja Haapsalu Põhikool! See tagab vanematel kooli valiku vastavalt lapse vajadustele ning elukoha läheduse. Koolibussides kõigile tasuta transport! Koolimajadest kujundame õppevälisel ajal kogukondliku suhtlemise ja koostegevuse keskused.
 • Homo- ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest välja!

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Paneme rõhku isamaalisele kasvatusele ning Eesti pürgimuste, eesti kultuuri, traditsioonide ja lähiajaloo õpetamisele. Me ei luba koolidesse nn sallivuspropagandat. Haridusega ei mängita!

 • Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!

 • Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata!

Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe! Sotsiaalselt tundlikele ja halvemini toimetulevatele ühiskonnarühmadele loome tugisüsteemid, mis võimaldavad neil osaleda tööturul ja majanduslikult toime tulla. Vaesuse leevendamise tagab sotsiaalne kaitse rahalise hüvitise ja paindliku sotsiaalteenuse süsteemi koostoimes.

 • Kiirabi, politsei ja päästeteenistus ööpäevaringselt kättesaadavaks!

Piirkondliku arengu ühtlustamiseks tagame avalike teenuste kättesaadavuse kogu linnas. Igas omavalitsuse nurgas peavad inimesed saama tunda end turvaliselt.

 • Rohkem kultuuri ja ühistegevust!

Hoiame elus traditsioonilisi kultuurisündmusi ja tahame lisada üritusi talvisesse aega, et elavdada piirkonna elu. Teeme aktiivselt koostööd omavalitsuse mittetulundusühingutega ja seltsidega. Eelarvesse plaanime rahalise toetuse mittetulundusühingutele, kes täidavad oma eesmärke ühiseks kasuks.

 • Valgevälja karjäär korralikuks rannaks!

  Valgevälja on aastate jooksul kujunenud mitteametlikuks ujumiskohaks kohalike inimestele. Arendame karjääri rannaala korralikuks ujumiskohaks.
 • Arendame lennuturismi!

Lennuväli on omavalitsuses väärtuseks, mida tuleb kasutada ettevõtluse innovaatiliseks arendamiseks. Lennuväljal teeme üritusi, mis linnaruumi ei mahu. Lennuväli sobib huvi lennuturismi arendamiseks.

 • Toetame sportlikku eluviisi!

Rahva tervise edendamiseks ning ühistegevuse ja toimeka eluviisi toetamiseks panustame sportimis-, puhke- ja vaimutegevuse võimaluste loomisse, samuti päeva- ja kultuurikeskuste rajamisse. Tunnustame Haapsalut edukalt esindanud sportlasi!

 • Säilitame Eestile omased kultuurmaastikud!Toetame keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja toodete väljatöötamist ning levikut. Selleks peame vajalikuks lisaks keskkonnateadlikkuse kasvule tõsta ka üksikisikute ja ettevõtjate majandushuvi. Piirkonna eeliseks on Matsalu looduskaitseala, kus loodusturist võib kohata hulgaliselt rändlinde. Loodussõbralikke tootmisviise toetades säilitame Eestile omased kultuurmaastikud. Toetame looduskaitsealade ja looduskeskkonna säilimist ning tõhustame võitlust looduse reostamise vastu. Igal juhtumil tuleb välja selgitada süüdlased ning karistada neid vähemalt summaga, mis oleks piisav kogu tekkinud kahju korvamiseks.

 

 

 • Toomas Vallimäe
  183

 • Kalju Hepner
  184

 • Ville Jakobson
  185

 • Tiit Karu
  186

 • Toomas Kivisalu
  187

 • Aarne Kritt
  188

 • Marge Kuris
  189

 • Ille Palusalu
  190

 • Riina Raba
  191

 • Aivar Rohilaid
  192

 • Jana Saar
  193

 • Ella Vallimäe
  194