Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Paap Kõlar - EKRE esinumber Hiiumaal

Hiiumaa programm 2017- Ei tuugenitele!

PROGRAMM Hiiumaa 2017

SISSEJUHATUS

Tühje ja katteta lubadusi ning ulmelisi muinasjutte meilt ei tule. Lubadustel on kaalu siis kui neid on võimalik ka täita ja tagada. Eristame eesmärgid ja vahendid. Valida tuleb kõigepealt ideid ja alles siis isikuid. Ajalooliselt määrav valik on tuugenitevaba Hiiumaa.

PEAEESMÄRK

Hiiumaa, kui inimväärse elukeskkonnaga ja ettevõtjasõbralik paradiisisaar, kus igaühel on võimalus ise oma tulevikku kujundada ja elukvaliteeti parandada. Hiiumaa, kui atraktiivne elu-, töö- ja puhkepaik, mida ei ole iial häbi anda üle meie järglastele.

LUBADUS
Loome Hiiumaale eeldused, et kõik sisukad, edasiviivad ja realistlikud ideed saaksid teostuda.

ÜLESANDED

1. Energeetika
Hiiumaa edasise arengu peamise eeldusena tühistada alatiseks kõik senise võimu poolt kohaliku kogukonna selja taga sõlmitud salalepped tuuletöösturitega.
Sotsiaalne katastroofi vältimiseks tagada püsivalt tuugenitevaba Hiiumaa ja selle rannikumeri. Samas tunnustame kõiki teisi taastuvenergeetika liike, vastava tehnoloogia arengut ja rakendusi Hiiumaal.

2. Turism ja külastusmajandus
Turism ja külastusmajandus on kõige perspektiivikamad majandusvaldkonnad Hiiumaal, mis loovad töökohti, kasvatavad teenuste turgu, soodustavad eksporti ja tekitavad positiivseid stiimuleid tulevastele põlvedele. Turismist võib oskusliku strateegia korral elatuda kogu saar aastaringselt kuid Paradiisisaare tõelised väärtused saavad kasvada ja realiseeruda vaid ilma tuuletööstuseta. Peaaegu et viimane tuulikutevaba ja tervisliku elukeskkonnaga saar Läänemeres loob turismimajanduses mastaapse eelise teiste piirkondade ees, millest saavad oskusliku realiseerimise korral kasu kõik hiidlased. Vähem masse – rohkem nišše!
Kalastusturism, jahiturism, sporditurism, surfiturism, seiklusturism, kultuuriturism, raviturism jne.

3. Sisseränne
Omavalitsus peab omama kontrolli sisserändajate üle. Tuleb välistada ettenägelikult igasugune islamipagulaste sisseränne ning ennetada seeläbi radikaliseerumise tagajärgi Hiiumaal. Hõbemajandus, eakate keskused ja koduõendus on kindlasti olulisemad kui pagulaskeskused, kust vabanevad vahendid on vaja suunata väärikale vananemisele. Hõbemajandus on vaja siduda külastusmajandusega ja avada uksed ka välisturgudele, mis kergendab kohalikku finantskoormust ja soodustab isemajandavust. Inimesi tuleb sisse tuua, mitte ära peletada. Atraktiivsed tingimused noorte tagasipöördumiseks Hiiumaale toogu talendid koju.

4. Korruptsioon
Likvideerida korruptsioon ja selle erinevad vormid avalikus sektoris.
Lõpetada maksumaksja raha varastamine, skeemitamine, onupojapoliitika ja kõrvalekantimine. Vältida poliitilisi töökohti. Kõigi avaliku sektori esindajate suhtes rakendada kõrgendatud kontrolli ja vastutust Korruptsioonivastase Seaduse rikkumiste eest täies ulatuses.

5. Raha, eelarve ja katteallikad
Vastutustundetu on katteta lubaduste jagamine olukorras, kus riigil on lõpule viimata nii haldusreformiga kaasnev rahastusmudel kui ühendvaldade ülesannete jaotus. Üldpõhimõtted on siiski võimalik defineerida. Lõhkilaenamine ja võlgu elamine tuleb lõpetada. Finantsotsused peavad teenima kogukondlikke huvisid. Selle asemel, et jagada raha mida on vähe või mida ei ole, tuleb luua tingimused raha teenimiseks, et oleks mida jagada, eelkõige sotsiaalseteks vajadusteks.

a) Targad otsused
Pühenduda eelkõige tarkadele ja efektiivsetele otsustele, mis ei nõua finantsvahendeid üldse, või nõuavad neid minimaalselt. Vältida turismimajandusele kahjulikke ja külastajaid peletavaid otsuseid ja tegevusi (Eiffel)

b) Kokkuhoid
Vabastada finantsvahedid raiskavatest, tarbetutest ja korruptiivsetest projektidest.
Eelistada isemajandavaid lahendusi ja avalikke, erapooletuid konkursse.
Korrastada toetusstruktuurid, muuta nende tegevus läbipaistvamaks ja erapooletumaks, parandada oluliselt efektiivsust ning seada selged mõõdikud otstarbekuse selgitamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks. Lõpetada maksumaksjate turjal parasiteerivate vabaühenduste toetamine. Igasugune maksumaksja (avaliku) raha kasutus tuleb muuta avatumaks ja läbipaistvamaks ning rangelt sihipäraseks, et vältida väärkasutusi ja raiskamist. SA Tuuru tegevus kohaliku ettevõtluse ja turismi teenistuses peab muutuma oluliselt efektiivsemaks.

c) Tulude suurendamine 
Ettevõtluse arendamine ja töökohtade loomine, rõhuasetusega turismiettevõtlusele.
Omavalitsus ise ettevõtlusega tegeleda ei tohiks.Tingimusi on võimalik luua ja ettevõtlust soodustada sageli vaid tarkade otsustega, ilma pennigi kulutamata.
Samuti on võimalik rumalate otsustega tekitada kahju, peletada külastajaid, ettevõtlust ja kaotada väärtuslikku tööjõudu

6. Otsustusprotsess
Märksõna – koostöö. Tuleb vältida ülepolitiseeritust ja sisetehinguid. Enne otsuste langetamist tuleb selgitada kõik võimalikud kasud ja kahjud, nii otsesed kui kaudsed, nii sotsiaalsed kui majanduslikud. Otsustusprotsess peab olema aus, avatud ja läbipaistev ning vaba huvide konfliktidest, alluma pikaajalistele strateegiatele, lähtuma eesmärkidest, ülesannetest ja finantsvõimekusest.

Korrektse otsustusprotsessi aluseks on objektiivsed ja ammendavad lähteandmed, s.h. kohalik ja teaduslik teave, senine praktika, aga vajadusel ka erapooletud ja põhjalikud analüüsid ning uuringud.

Otsustusprotsessi tuleb kaasata kõik asjassepuutuvad sektorid ja teadusharud ning see tuleb detsentraliseerida madalaimale võimalikule tasemele. Otsustusprotsesside põhiolemus peaks koosnema avalike ja erahuvide konsensuslikest valikutest.

7. Kultuur
Korrastame kultuurisündmuste ja näituste kalendri selliselt, et vältida kattumisi ja et hooaeg pikeneks vähemalt jõuludeni. Hiiumaal tuleb kultuurisündmused integreerida külastusmajandusega kõikjal kus se on vähegi võimalik. Kontserdid, näitusmüügid, etendused, festivalid turismi tõmbekeskustesse ja randadesse. Meelelahutus suveks praamidele ja praamisabadesse. Maailma muusikasündmused Hiiumaale! Katteallikad – vt. Raha ja eelarve.

8. Keskkond
Looduskaitses on viimane aeg üle minna ökosüsteemsele käsitlusele ning rakendada neid põhimõtteid ka valla halduskorralduses. Ökosüsteemne käsitlus on maa, vee ja elusressursside korraldusstrateegia, mis edendab tasakaalustatult nii kaitset kui säästlikku kasutust. Olulisemateks uuendusteks on inimese tunnistamine ökosüsteemi lahutamatu osana ning sotsiaalse ning majandusliku konteksti arvestamine looduskaitseliste küsimuste lahendustes. Senise vastandumise asemel on tulemuseks inimese ja looduse lepitamine ning koostöö, mis on säästlikum, kokkuhoidlikum ja tulemuslikum nii keskkonnale kui inimesele.

9. Jäätmekäitlus
Hiiumaa vajab jäätmeveoks usaldusväärset ja koostöötahtelist partnerit.
Korraldatud jäätmeveo teostaja peab selguma avaliku ja erapooletu konkursiga ning võimalusel tuleb vältida monopolide teket. Turismisaare hooajalisusest tingitud iseärasused olgu prügivedajale prioriteediks. Prügiveo ettevõte teenindagu inimesi, mitte vastupidi.

Tuleb lõpetada elanike lollitamine veograafikutega ning lisatasude väljapressimine pealesunnitud tühisõitude ja lisavedude abil. Prügivedaja poolne hämamine, valetamine, petmine ja ähvardamine peab lõppema igaveseks. Prügi tuleb vedada nii palju, kui seda tekib ja sealt, kus see tekib. Juhul kui vedajal puudub teenuse osutamiseks ja teeninduseks piisav võimekus, tahe, vahendid, kaader vmt., tuleb vahetada vedajat ning selleks peavad vallal olema piisavad õigused ja operatiivsus.

10. Homo- ja multikultipropaganda koolidest ning lasteaedadest välja! 
Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud.Isamaaline kasvatus sallivuspropaganda asemele.
Haridusega ei mängita!

11. Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata! 
Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus, parandame koduõendust ja taastusravi kättesaadavust. Väärtustame kohalike koguduste ja kodanikeühenduste pingutusi inimeste abistamisel. Elanike vaimne tervis väärib senisest suuremat tähelepanu. Personaalne õpe erivajadustega lastele! Katteallikad – vt. Raha ja eelarve.

12. Laste sünnitoetus 1000 euroni ja ranitsatoetus 500 euroni!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust ja 500 eurot 1. klassi minejate ranitsatoetust!
Mänguväljakud turvaliseks. Katteallikad – vt. Raha ja eelarve.

13. Kool peab olema kodu lähedal! 
Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaajaja. Toetame hariduses konkurentsi. Elu ei tohi koonduda ainult keskustesse!

Meie kandidaadid:

Ave Alavainu – nr. 214
Kärdla pipar, suhkur ja sool; ohtlik ja patune, skandaalne-legendaarne, elueklektiline nõidkirjanik. Don Quiote’i ja Jeanne d’Arci tütar. Tuuleveskitega võitleja. Parteitu.

Paap Kõlar – nr. 212
Turismiguru – seiklusvisionär. Hiiumaa ja Eesti surfilegend. Inspireeriv muusik ja trummar.
Adrenaliinisõltlasest ekstreemsportlane.Ümbersündinud lendur-leiutaja. Korruptantide ja parasiitide hirm. Tuugenite kollaps.

Ivo Mänd – nr. 215
Kuldsete kätega Hiiumaa palgikunstnik.Vaimukas ja virtuoosne vigursaagija. Maausku šamaanitunnetusega elementide meister.Tagajärje ja tulemuse, loovuse ja osavuse õpetaja. Suur väikeses ja kõrge madalas.

Tõnis Paljasma – nr. 213
Hiiumaa transpordispetsialist. Tühje lubadusi ei jaga ega õhulosse ei ehita.Asjadest tuleb rääkida selgelt ja ausalt. Lõhkilaenamine ja raha põletamine peab lõppema.
Kõik otsused olgu põhjendatud.

Palle Kõlar – nr. 216
Lennukate ideedega noore generatsiooni energiapomm. Ekstreemspordi ekspert ja instruktor. Vabatahtlik merepäästja, restoranipidaja ja kalamees. Hiiumaa turismihooaja pikendaja.

Aivo Saar – nr. 222
Talupoja mõistuse ja saare hingega müügikonsultant.Vähem poliitikuid – rohkem spetsialiste. Hiiumaa peab jääma Läänemere pärliks, kus oleks kõigil hea ja turvaline elada, töötada, vananeda ja lapsi kasvatada.

Agnes Pulk – nr. 217
Hoolivust, loovust, ettevõtlikust ja südametunnistusvabadust väärtustav teenusedisainer ja koolitaja, kahe armsa tütre ema ja targa mehe naine.

Ivo Lõppe – nr. 221
Ideedegeneraator “Vorst, grill, lambad, Ungru, ühepäevakohvikud..” ja seda kõike teen ma selleks et Hiiumaa oleks Hiiumaa.

Olari Jääger – nr. 220
Ihult ja hingelt hiidlane, kellele läheb väga korda Hiiumaa elanike käekäik ja turvalisus.

Jaak Lepik – nr. 219
Selge mõistusega ja tulevikku väärtustav pensionär.

Erik Maier – nr. 218
Aus, tegus, kohusetundlik ja otsekohene. Hiiumaa on minu kodu kuhu kavatsen jääda. Kuskil mujal ei ole inimesed nii abivalmis ja toetavad. Tahan olla kasulik ja Hiiumaa jaoks midagi ära teha.

Valige ideid, mitte isikuid!

Valige tuulikutevaba Hiiumaa!