Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Kohila valimisplatvorm

Vaata kandidaate

 

Keskkond

Rajame Kohila südamesse taluturu.

Liidame jõkke reovee laskjad ühiskanalisatsiooniga.

Korrastame jõekaldad.

Koju peab jõudma turvaliselt. Kortermajade välisvalgustus on tänavavalgustuse osa, mille ülalpidamist peab vald toetama.

 

Sotsiaalhoolekanne

Ehitame kaasaegse sotsiaalmaja.

Edendame eakate sotsiaalvõrgustikku.

Haridus

Kaitseme õpetajat ja õpilast – distsipliin kooli!

Nõuame riigilt vastutuse võtmist koolide (tegevus)kulude katmise eest – inventari ning õpikute soetamine, hoonete remont ja ehitamine (Kohila Mõisakooli spordihoone, gümnaasiumi ujula).

Toetame koduste laste vanemaid kuni lapse kolme aastaseks saamiseni vähemalt 200 euroga kuus.

Rajame Aespasse lasteaed-külakeskuse.

Tagame igale kooliõpilasele ühe tasuta huviringi ja tasuta koolilõuna.

Kultuur

Seisame laste meele puhtuse eest. Hoiame homopropaganda ja uue aja kasvatushullused valla lasteasutustest eemal. Meie poisid jäägu poisteks ja tüdrukud tüdrukuteks!

Meie ei luba Euroopat painavaid immigratsiooniprobleeme oma koduvalda. Meie kodud ja perekonnad on pühad! Hoiame traditsioonilist perekonda au sees.

Puhkeala osana arendame Loone linnuse atraktiivseks turismiobjektiks. Rajame linnuse juurde paadisilla.

Korrastame endise paberivabriku kultuuri-, äri ja vabaajakeskuseks.

Tervishoid

Toome Kohilasse uue perearsti.

Nõuame Kohila Vineer OÜlt müra vähendavate meetmete rakendamist.

Planeerimis- ja ehitustegevus

Kohalik omavalitsus vastutab avalikult kasutatavate teede, haljastuse, välisvalgustuse, vee- ja kanalisatsiooni välja ehitamise eest. Seni on vald kohustuse täitmisest kiivalt hoidunud, mis on tekitanud elamispindade defitsiidi. Kui omavalitsus kasutaks rahasid sihtotstarbeliselt, muudaks see Kohila valla atraktiivseks piirkonnaks, kuhu tuleksid ka elamuarendajad.

On ilmselge, et kui omavalitsus asub ehitama üürikortermaju, jagub kortereid vaid üksikutele priviligeeritud isikutele. Valla palgal olevatele töötajatele tuleb tagada piisav sissetulek, mis võimaldab neil sobiv elamispind üürida või osta. Ajutise üüripinna andmine ei ole jätkusuutlik lahendus.

Inimestele tuleb tagada võimalus oma maa kasutamiseks enda äranägemise järgi. Muudame üldplaneeringut ja kaotame ära nõude kruntide minimaalsuurustele hajaasustuses 2 hektarit. Arvestame üldplaneeringu koostamisel inimeste huvidega maakasutuse määramisel.

Anname garaažid omanikele tagasi.

Valla juhtimine

Kogukond teab, millised on kohalikud probleemid ja millised on nende võimalikud lahendused. Heade ja konstruktiivsete ettepanekute ellu viimiseks hääletab kogukond kõigi investeeringute osas kaasava eelarve menetluses. Vallaelanikud seavad järjekorda Kohila valla kulud, mida EKRE kodanikuühiskonna toetajana töösse rakendab. Vallaelanikud otsustavad, kas korraldada tänavafesitvale, võidelda varestega, maksta kodanikupalka või sünni-, ranitsa- ja huviringides osalemise toetust.

Kohila kandidaadid

 • REIN KOLON
  173

 • KATRI PAJUMETS
  174

 • LII PEETSALU
  175

 • PRIIDU RÕÕMUS
  176

 • RAIKO TAMME
  177

 • HENRY TOMBAK
  178

 • REMI SEBASTIAN KITS
  179

 • KATRIN EINLO
  180