Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Soojust ja valgust Kuusalule!

Valla tegevus olgu suunatud eelkõige kõikide vallas elavate inimeste(sealhulgas ka teised valimiskandidaadid) huvides, nende väliste ja sisemiste erinevustele ja arusaamistele liigset tähelepanu pööramata.

Valla tegevus peab põhinema valla eelarvel, valla kulutustele peavad olema reaalsed rahalised katted kas vallast või riigi vahenditest. Struktuurfondide ja muude eestist väljaspool tehtavatele finantsostustele põhinevate lisavahendite kasutamist tuleb toetada, kuid neid tuleb võtta sõna sõnalt kui abivahendeid, mitte kui eelarve kandvat osa. Peame olema valmis olukorraks, kui euroliidu rahaabi kraanid sulguvad.

Vallavalitsuse töötajate otsustustõigus tuleks läbi vaadata ja vajadusel uuesti piiritleda. Näidisena loomakorjuste matmiskoha juhtumi lahendina vallavanemal jääda õigus keelduda matmispaiga rajamisest vallarahvalt vastavat volitust saamata. Vallavanemal ja valla töötajatele tuleb leida võimalus keelduda kiiretest otsustest mis ei ole valla ega vallaelenike huvidega kooskõlas ja õigus otsustamine edasi lükata asjaolude ja konsensuse selgumiseni, veel peab olema võimalus otsustamine saaks suunata maavanema õigusjärglasele (?) kui olukord riigis vajab kiireid otsuseid.

Vallaga seotud ajaloole ja selle ajalooga seotud märkide korrashoiule võiks rohkem tähelepanu pöörata. Ei pea tegema vahet kas sündmus oli eesti jaoks positiivse või negatiivse tulemusega, see on meie ajalugu, meie reaalsus. Ajaloomärkide lammutamise või eesti jaoks ebasoodsate sündmuste kiirendatud “unustamisega” ei muutu tänane reaalsus paremaks, Tulemus on vaese ja õhukese kultuuriga rahva väärkuvand. Totalitarismiga seotud mälestiste unustamise asemel võiks fokuseerida ohvritele sealhulgas ka neile enamusele kes olid end lasknud põhjalikult petta ja eksitada või kel puudusid valikuvõimalused keelduda ja muul viisil ellu jääda.

Ettevõtluse soodustamine. Ettevõtluse tulem on valla eelarves suure osakaaluga seega on tähtis et vald teeks omalt poolt võimalikult palju et tulubaas tulevikus ei väheneks. Vald võiks enam koondada vallas toimiva ettevõtluse infot ja julgustama uute originaalsete ettevõtlustegevuste alustajaid, andma raamatupidamis ja juriidilise teenuste kontakte, mis omakorda on saadud spetsialistidelt kel on tahtmine tegeleda uute ettevõtjatega. valla kodulehelt sotsiaalmeedis võiks olla infot või linke ka kohalike eraettevõtete kohta, kontakte..kommunaal ja muude valla elanikele sihitud teenuste ohta kui ettevõtjad soovivad vallas oma tegevusalas tugevamini “pildil” olla. Samuti ei saa kõrvale jätta hästi toimivaid ettevõtteid kel võivad olla vallaga ühised huvid -näiteks teed oleks hooldatud, ettevõtte laiendamisel arvestatakse vallas olemasoleva tööjõuga ja rakendamata tööjõupotentsiaaliga.

Ühistegevuse soodustamine. Võimaluste piires ja seadusi järgides vald võiks oma tegevusega kaasa aidata ühistegevuse ja jagamismajanduse edenemisele ja alustamisele. kuid ennekõike peavad uued äriideed ja majandamismudelid olema kasumlikud, mitte tuginema abile või sponsoreerimisele.
Sotsiaaltoe jätkamine ja selle kvaliteedi parendamine. Abivajajate(sh pagulaste) tegelike vajaduste täpsem väljaselgitamine,

Gümnaasiumihariduse jätkamine Kuusalu vallas, koolitranspordi parendamine, eriti kohtades kus puudub ühistransport, kus pensionäridel jt toetatavetele otsida võimalusi koolitranspordi kasutamiseks, maksumaksjatel töö käimiseks.

Päästetegevus. Vabatahtlikele initsiatiivi leidmine ja sellele rohkema rakenduste leidmine näiteks Valla juurdepääsuteede sobivus päästeautodele, lumetõrjele, takistuste kaardistamine, muude päästeprobleemide kaardistamine omaniku loal. Toetusprojektid päästevõimekuse parendamiseks

Vallaelanikele eriti eakamatele riigiga suhtlemise lihtsustamine, e-teenuste abi kus vaja regulaarkasutaja vilumust riigi e-bürokraatiast läbinärimiseks
Hangete korraldamisel tingimused objektist lähtuvad, muinsuskaitselistel objektidel võimalusete korral mitte eelistada tüüpehituslikke hankeid kuna need ei ole välja töötatud objekti tööde käigus väärtuslike avastuste tõttu muutuva ehitusgraafikuga,

Valla ettevõtete ja valla toel toimivate ettevõtmiste iseseisvuse tagamine ehk sõltumatus ja jätkusuutlikus vaatamata volikogu ja vallavalitsuse kooseisule ja poliitilistele orientatsioonidele,Professionaalsed oskused eelkõige.Vallas ei ole nii suuri spetsialistide ressursse et iga 4 aasta järel vahetame kõik välja ja piirdume 4 aastaste töölepingutega.

Valda võivad elama tulla kõik inimesed kes on ise saanud veenduda otsustada et siin on nende pikemaks eluks sobiv koht ja tingimused, nad tahavad ja saavad siin endale leida valida sobiva töise sissetuleku, tahavad saada lähikondlaste ja eesti kogukonna lugupidamise ja suudavad enda kultuurilise identiteedi säilitada paralleelselt olemasoleva eesti kultuurikeskkonnaga. Ajavahemikul 1940-1990 on eesti rahvas võtnud vastu väga suure protsentuaalse osa sisuliselt majandus ja kultuuripagulasi idast kes tulid ametliku poliitika toel Eestisse elama, said tasuta uue elamise, nende keel oli domineeriv riigikeel ja neile oli pähe istutatud kommunismiehitaja religioon. Kohalike olude kohta enne riigipööret oli teadlikult valetatud ja valedemantrad on praeguseni rasked kaduma kuigi möödunud on 27 aastat ja integratsioon (sellest rääkimine) on sama aktuaalne kui eesti taasiseseisvumise järel. NATO ja Vene impeeriumi piiri Ida Virumaal on kohti kus eesti keele kui riigileele positsioon on üsna küsitav ja liiga suur osa elanikest ei ole eesti inforuumis ning tõsise kriisi või militaarkonflikti korral on nende käitumine ennustamatu.

Valla koalisatsioon peaks pühenduma rahvast ühendavate eesmärkide loomisele, mitte pühenduma olemasolevate minevikust pärit probleemide lahendamisele tuuakse uusi probleeme juurde. Kui eesti ühiskond on lõhki kistud kas meid jagatakse ka õnnelikemaid kvoodi järgi ja hellitatakse, kellegi teise raha eest? Eesti sõjapõgenikud pidid ise jalad alla saama ja võõrsil eluga edasi minema, ei olnud tugiteenuseid, oma “piiratuses” ei osatud neid külalisena nõuda. Kuni ei ole arukale avalikkusele esitada ühtki majandusmudelit mis põhjendab migratsiooni investeerimise mõttekust ei saa uskuda uue multikultuursesse maailma, mis on ostetud kalli raha eest ja mille tegelikust eesmärgist aru saamiseks puudub paljude jaoks ammendav vastus. Kas see võib olla inimkaubandus rahvusvaheliselt legaalsete kvootide alusel?

Õnneks ei ole täna tegelikkus pooltki nii hull ja saame olemasolevate erinevustega hakkama. kuid kvoodipõgenikud nende jaoks ei ole Eesti veel valmis, mida nutikamad lasevad siit ise jalga. Vaevalt ka Valkla hooldekodu nii toredaks kohaks osutub, et sealt välja ei püüta pääseda Euroopa tõotatdu marjamaadele.

EKRE kandidaadid Kuusalu vallas:

nr 206 SULEV VALDMAA

nr 207 RANNO POOL

nr 208 ERKI VAINU

nr 209 AIVAR SIMSON

nr 210 MAILA KALAIS

nr 211 ANNE JALAKAS

nr 212 TIIU LEPNURM

nr 213 AIN PAE

nr 214 JÜRI VUNK

nr 215 ARNOLD TUURMAA

nr 216 MAIRIKA RAJAVÄLI

nr 217 KENNO PÕLTSAM

nr 218 JAKOB LINK

nr 219 PRIIT LAHEMAA

nr 220 KARL ROBERT MÄND

nr 221 MARGUS EINMANN

nr 222 SANDER KREHOV

nr 223 RASMUS JOOTMA