Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Paide linnapeakandidaat

UUENDUSMEELNE PAIDE

Vaata kandidaate

Eestlus algab kodutundest ja seetõttu on väga oluline keskkond meie ümber. Muudame Paide oma ilmelt ilusaks kodulinnaks, mõnusaks elupaigaks lastele, noortele, lastevanematele, pensionäridele. Suurendame koostööd ettevõtjatega ja loome üheskoos võimalused töötajate leidmiseks, nende koolitamiseks ning oleme neile abiks  ka töötajatele elukoha leidmisel.

Paide peab saama suureks. Korraldame turunduskampaania, et kutsuda  Paidesse elama uusi elanikke ja kutsuma tagasi siit juba läinud noori ja vanu paidekaid. Teeme nii, et Paides on hea elada.

EKRE VALIMISPLATVORM PAIDES

LINNAJUHTIMINE MUUTUB LÄBIPAISTVAKS

Lõpetame korruptsiooni ja onupojapoliitika. Välistame maksumaksja raha raiskamise.   Linnavalitsuse uksed on avatud kogu tööpäeva jooksul.

EDENDAME JA EELISTAME KOHALIKKU ETTEVÕTLUST

Teeme lõpu kõlvatule konkurentsile. Hangete korraldamisel lähtume linna huvidest, eelistades kohalikke ettevõtjaid, kaasates läbi ettevõtluskontode ka füüsiliste isikute osaluse hangetes. Pakume nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele tasuta reklaamiavaldamise võimalust linnale kuuluvatel reklaampindadel ning loome selleks uusi teabetahvleid.  Linnavõimust saab ettevõtjate partner.  Arendame edasi ettevõtluspiirkonda Mäos.

TOETAME NOORI PERESID JA LASTE KASVATAMIST

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks peagi eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, tõstame Paide linna kodanike laste sünnitoetuse 1000.- euroni ja ranitsatoetuse 500.- euroni.

NOORTE SÕNA MAKSAB

Noorte töö-ja puhkelaagrites saavad osaleda kõik soovijad. Jätkame Paide noortevolikogu tegutsemise  toetamist.  Tunnustame ja väärtustame andekate noorte tegevust.

EELISARENDAME PAIDES RAHVUSKULTUURI

Rahvuskultuuri areng on meie rahvusliku kestmise alus. Toetame rahvuskultuuri harrastavaid kollektiive. Suurendame muusikakooli eelarvet uute muusikainstrumentide soetamiseks.    Kujundame Paide Vallimäest turismi tõmbekeskuse. Tekitame kogu pere vaba aja veetmiseks vallimäele erinevaid suviseid ja talviseid atraktsioone. Rajame Roosna – Alliku mõisa parki kultuurilisteks üritusteks lava.

SUURENDAME PAIDES SPORTIMISVÕIMALUSI

Rajame Paidesse tenniseväljaku. Arendame ja korrastame Paide tehisjärve ja Tarbja järve äärsed puhkealad selliselt, et väikekaupmehed saaksid pakkuda erinevaid rannateenuseid.  Loome järveäärsetel aladel paremad sportimisvõimalused ka talveperioodiks.

LÕPETAME AJUPESU KOOLIDES JA LASTEAEDADES

Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud kodulähedases õppeasutuses. Perekonna alustalad on ema ja isa.   Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust, homopropagandat, multikultit või muid võõrideoloogiaid.                     Alates järgmisest õppeaastast 2018/2019 toimub Paide koolides õpilaste vastuvõtt ainult Eesti riigikeelsetesse klassidesse. Sellega tagame muukeelsetele lastele võrdse stardipositsiooni tulevaseks eluks. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

TEEME PAIDE KORDA

Jätkame teedehooldus – ja remonditöid vähemalt samas mahus, mis oli enne omavalitsuste liitumist.  Hajaasustuspiirkondades teostame talihooldustöid iga omavalitsusse sissekirjutatud kodaniku koduväravani. Paigaldame puuduoleva tänavavalgustuse kergliiklusteedele. Tarbjal, Sargveres ja Annas põleb tänavavalgustus ka pimedal ajal. Taastame Paide  kesklinna piirkonnas avaliku WC.

ARENDAME TRANSPORTI

Tagame vajadusest sõltuva bussiühenduse tõmbekeskusega. Paneme vastavalt vajadusele käima koolibussid. Ehitame kergliiklusteed Tarbjale ja Viraksaarde. Võimaldame Paide linna  piires pensionäridele tasuta bussitranspordi kasutamise võimaluse.

AITAME ÜHISKONNA ABIVAJAJAID

Hüvitame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust. Täisväärtusliku vanaduspõlve veetmiseks kodulinnas, rajame Roosna-Allikule vanadekodu.

IMMIGRANTE ILMA PAIDE LINNA LOATA VASTU EI VÕETA

Kvoodipagulasi tohib tuua Paidesse ainult linnavõimu loal. Vajadusel  küsime linnarahva arvamust. Me ei luba Paidesse mošeede ehitamist  ega  pagulaskeskuste rajamist.

KUNI SU KÜLA VEEL ELAB, ELAD SINA KA

Toetame külavanemate ja külaseltside tegevust. Aitame kaasa projektide kirjutamisel ja rahastamisel. Taastame lagunenud külasildid.

PAIDES PEAB OLEMA TURVALINE

Turvalisuse tagamiseks tihendame koostööd linnavõimu ja politsei vahel. Linnakodanik peab turvalisuse küsimustes politseilt alati abi saama. Arusaamatuse puhul saab pöörduda linnaametnike poole. Tegutseme üheskooos selle nimel, et tänavale jõuab järjest rohkem jalgsi – ja jalgrattapatrulle. Koostöös linnakodanikega selgitame välja probleemsemad piirkonnad Paides ning suurendame nendes kohtades politseipatrullide ja abipolitseinike kohalolekut.

PÄÄSTAME KULTUURIVÄÄRTUSED

Koostöös Paide vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate kinnistute omanikega peatame hoonete hävimise. Ehitame vanalinna tsoonis välja sadevete imbsüsteemi. Säilitame muusikakooli olemasolevates ruumides vanalinna piirkonnas. Jätkame Sargvere mõisa renoveerimist. Toetame  Anna kiriku renoveerimist.

PEAME TÄHTSAKS ESIVANEMATE MÄLESTUST

EV 100 aastapäevaks otsime üles ja korrastame Vabadussõjas langenute hauad ja ehitame väärilise Vabadussõja mälestusmärgi vana Rahvamaja juurde. Taastame Reopalu kalmistul Carl Gotthard Hammerbacki hauakivi. Kalmistutel peab olema tagatud liiv ja vesi ning kabelites valgustus.

PENSIONÄRIDELE PAIDE – TÜRI  BUSSISÕIT TASUTA

EKRE valimisvõidu puhul nii Paides kui ka Türil, võimaldame nende omavalitsuste pensionäridele Paide – Türi bussiliinil tasuta bussisõidu.

 

PAIDE LINNA KANDIDAADID

 • Priit Põder
  141

 • Kalle Grünthal
  142

 • Toomas Uusmaa
  143

 • Tarmo Hints
  144

 • Marve Piip
  145

 • Jan Song
  146

 • Kaarel Piibeleht
  147

 • Kalev Kalmus
  148

 • Mariliis Einma
  149

 • Andres Krass
  150

 • Mati Ammer
  151

 • Tairi Ehlvest
  152

 • Kalev Meidla
  153

 • Raivo Grünthal
  154

 • Andres Põllu
  155