Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Vaata kandidaate

EKRE valimisplatvorm Rapla vallas

Me ei kuritarvita meile usaldatud võimu, võtame vastutuse ja kohustame ka teisi vastutama!

Seisame hea, et valla juhtimine on läbipaistev mees­konnatöö, kus pole kohta korrupt­sioonil ega onupoja­poliitikal, esiplaanil on rahva huvid. Välistame isiklikust kasust tulenevate otsuste vastu­võtmist, ei raiska maksumaksjate raha. Arvestame valla erinevate piirkondade tasakaalustatud arengut, planee­rimisel teeme koostööd erinevate huvi­gruppide (ettevõtjad, kodanikeühendused jne) ning naaber­oma­valitsustega;

Tõhustame  ettevõtluse ja  infrastruktuuride arendamist valla kõikides piirkondades

Uute töökohtade loomine  ja ettevõtluse soodus­ta­mine vallas peab olema eesmärgistatud  tegevus. Võtame tööle inimese, kes on pädev korraldama nii kohalikku kui piiriülest ettevõtlusalast koostööd. Peame oluliseks valla  tehnoparkide ja tööstus­piir­kondade jätkuvat arendamist ja laiendamist. Iga majapidamise juurde viiv tee peab olema sõidetav aasta­ringselt. Erinevate piirkondade elanikel peab olema tagatud stabiilne ühendus (bussi­liiklus, vallatakso) külade ja keskuse vahel.

Rapla peab muutuma magalast aktiivseks majandus­piirkonnaks!

Seisame valla arendamise eest piirkonnaks, kuhu ettevõtted saavad ja julgevad investeerida ning inimesed soovivad elama asuda!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara.

Et sünniks rohkem lapsi, seisame enda juhitud omavalitsustes selle eest, et sünnitoetused ja 1. klassi minejate ranitsatoetused kasvaksid vähemalt 500 euroni. Lasteta kaoks eesti keel, kultuur ja omariiklus!

Kool on kohaliku elu süda ja meie kultuurielu järjepidevuse tagaja!

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist.

Kool ja lasteaed peavad olema kodu lähedal!

Iga lapsel peab olema võimalus õppida meele­pärases koolis, aga tal peab säilima võimalus  käia kodu lähedal lasteaias ja koolis. Seisame selle eest, et säiliksid lasteaiarühmad ja koolid Juuru, Kaiu ja Raikküla piirkondades. Koolitransport peab olema tasuta. Seisame selle eest, et koolitoit  valmistatakse kooli ­köökides koha peal. Tasuta  kooli­toit nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele!

Huviharidus kättesaadavaks igale lapsele!

Huvihariduse ja sportimise võimalused peavad olema kõikidele lastele (ka vähekindlustatud) kättesaadavad. Seisame selle eest, et Rapla Ühisgümnaasiumi staadion saaks renoveeritud ja muutuks maakonna esindusstaadioniks.

Rapla vallas on turvaline elada ja liikuda!

Kõik valla elanikud peavad tundma end turvaliselt: erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistus peavad olema kättesaadavad igaühele. Toetame piirkondlikke vaba­tahtlikke päästeseltse. Turvalisuse tagamiseks laiendame turvakaamerate paigaldamist. Soodus­tame uute  naabrivalve piirkondade teket. Motiveerime piirkondlike konstaablite tööd, kaasame abipolitseinikke ja toetame  nende tegevust. Kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine,  bussipeatustesse paviljonide ja kohtvalgustuse rajamine.

Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata!

Seisame selle eest, et valla sotsiaalvaldkonna juhtimine viiakse uuele kaasaegsele tasandile. Jätkub lastele ja peredele mõeldud soodustuste ja toetuste maksmine (sünnitoetus, ranitsatoetus, matusetoetus jne.). Survestame Riigikogu, et  omaste hooldamise toetus tõstetakse riikliku miinimumpalgani (2017. aastal 470 eurot) kuus.

Väärtustame aktiivseid rahvakultuuri eestvedajaid ja hoidjaid, külaelu edendajaid.

Kultuuriline ja ajalooline mälu on  eelduseks eestlaseks olemisele: seisame, et Rapla­maalt ei kaoks ükski väärtuslik museaal ega arhiiv,  ajaloo- või kultuuripärand. Panustame Mahtra Talurahva­muuseumi (SA Juuru ja Hageri Kihelkonna­muuseumid) arengusse. Hoiame ja säilitame olemasolevat ning kogume edasi väärtusi, mida meie inimesed on loonud!

Toetame jätkuvalt tegusaid kultuurielu edendavaid piirkondi ja nende omaalgatuslikku tegevust ning tihendame koostööd kodanikeühendustega kultuurielu edendamisel. Oluliseks peame tublide, ettevõtlike ja tegusate inimeste jätkuvat märkamist ja tunnustamist rohujuure tasandil.

Meie juhitavas omavalitsus illegaalseid immigrante ilma  loata vastu ei võeta!

Me seisame selle eest, et eestlased peavad jääma oma maa peremeheks! Me ei pea õigeks mugavus­pagulaste ülevalpidamist oma rahva arvelt. Me ei soosi metsa- ja põllumaa müüki välis­maalastele.

Kui peab valima poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas, austades teiste rahvaste samasuguseid õigusi.

Rapla valla kandidaadid

 • Rene Kokk
  115

 • Margus Jaanson
  116

 • Anne Kalf
  117

 • Ülle Kiviste
  118

 • Ago Arro
  119

 • Argo Aunap
  120

 • Ott Freimann
  121

 • Piret Janis
  122

 • Kalle Kilter
  123

 • Klemet Ekart
  124

 • Ilmar Kuiva
  125

 • Ene Laur
  126

 • Marko Ligi
  127

 • Reimi Loel
  128

 • Mait Maltsar
  129

 • Kermo Metsis
  130

 • Raivo Metsis
  131

 • Gaidur Paluoja
  132

 • Rauno Piirimets
  133

 • Rein Randjõe
  134

 • Sandra Saanküll
  135

 • Kalju Terras
  136

 • Silver Trigub
  137

 • Maie Toomet
  138

 • Arne Torilo
  139

 • Peep Ummalas
  140

 • Rauno Vahtre
  141

 • Andrus Väljaots
  142