Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Soojust ja valgust Saku vallale!

EKRE Saku valla programm

Lähtume valla elu korraldamisel EKRE platvormis 2017 aasta kohalikeks valimisteks väljatöötatud 10 käsust, mis saab olema meie edaspidise tegevuse aluseks. Enam tähelepanu volikogus pöörame konkreetsetele Saku valla elu puudutavate kitsaskohtade lahendamisele.

Meie ei varasta ega luba ka teistel varastada! Valla juhtimine olgu asjatundlik, aus ja avatud. Seisame selle eest, et otsused Saku vallas oleksid läbikaalutud, rahvaga läbiarutatud, majanduslikult põhjendatud ja läbipaistvad, et asjaajamine vallas oleks lihtne ja kiire!

Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni!

Kool, lasteaed või sõim  peab olema kodu lähedal! Et tagada lapsele võimalused sportida ja tegeleda harrastustega, seisame selle eest, et laps saaks tasuta osavõtta vähemalt ühest huviringist!

Ühiskonna kõige abitumaid liikmeid tuleb aidata! Seisame selle eest, et omaste hooldamise toetus tõstetakse 470 euroni kuus, parandame taastusravi kättesaadavust , säilitame Kajamaa kooli ja tagame seal  personaalõppe. Perspektiivis tuleks Sakku rajada pansionaat-hooldekodu!

Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta!

Majandust tuleb arendada kõikjal Eestis! Majandus – see on valla jõukuse alus.  Kutsume ellu ettevõtjate ümarlaua. Eesti saab rikkaks siis, kui Eesti inimesed on rikkad!

Ei Rail Baltic’ule planeeritaval kujul! RB ei edenda kohalikku ettevõtlust ega loo uusi töökohti. Kindlasti toetame olemasolevate raudteeühenduste parandamist.

Soovime seista vallasiseste ja Tallinna ühenduse parandamise eest. Bussiliini 113 tuleks pikendada kas Pääskülani või Männikuni, tasuta sõit peab olema tagatud pensionäridele ja koolilastele. Seisame kruusateede korrastamise ja kergliiklusteede rajamise eest.

Seisame Saku valla heakorra parandamise ja keskkonna eest!Leiame, et reovee kollektorite väljaehitamine Jälgimäel, Tänassilmas, prügimajanduse organiseermine on vallavalitsuse kohustus! Soovime läbipaistvamaid haljasalade hoolduslepinguid. Uute sõiduteede rajamisel tuleb tagada liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele!

Kiirabi, politsei ja päästeteenistus igasse omavalitsusse! Toetame naabrivalve piirkondade loomist, konstaablipunktide rajamist, Saku ja Tõdva vabatahtlikke päästekomandosid ja uute komandode loomist!

 MEIE KANDIDAADID:

Heino Lõiveke, kand. Nr  144.

Sündinud 11.02.1942 Petserimaal. Saku valla elanik aastast 1965. Lõpetanud Räpina Aiandustehnikumi 1960 ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia Agronoomiateaduskonna 1965. 1965- 1988 aspirant, teadur, nooremteadur, juhtivteadur, osakonna juhataja  EMMTUI ja Eesti Maaviljeluse Instituudi taimekaitse  ja põllunduse osakondades. Põllumajanduse kandidaadi kraad aastast 1972. Perioodil 1998- 2000 tööl Põllumajandusministeeriumi taimekasvatusbüroo juhina. 2000- 2002 Eesti Maaviljeluse Instituudi direktor, 2000- 2016 vanemteadur. 2014 omistati Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk. Avaldanud üle 500 põllumajandust käsitleva publikatsiooni. Nõustanud Eesti Raadio ja ETV saaadetes 10 aasta kestel aednikke ja põllumehi. Eesti Kongressi saadik Hageri kihelkonnnast aastatel 1990-1992. EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse  liige. EKRE liige alates selle loomisest.

Hasso Uuetoa , kand. Nr.145.

Sündinud 30.04.1967 Tallinnas. Saku valla elanik aastast 2005. Lõpetanud Tallinna 1. Keskkooli matemaatika-füüsika eriklassi 1985. Lõpetas Tartu Ülikooli  Arstiteaduskonna. Alates 1993 kuni 2011 töötas Põhja-Eesti Regionaalhaiglas südamearstina ja alates 2005 osalise koormusega Ida-Tallinna Keskhaiglas. Tipptasemel kardioloog.  Pärast ebaseaduslikku vallandamist  PERH-ist töötab alates 2012 Göteborgi Ülikooli Sahlgrenska haiglas südamearstina, nädalalõppudel endiselt Ida-Tallinna Keskhaiglas. EKRE liige alates 2017 veebruarist.

Rain Reiman, kand. Nr. 146.

Sündinud 25.11.1974 Siimustis. Saku valla elanik aastast 2005. Lõpetanud Jõgeva 2. Keskooli 1993, seejärel Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete töötlemise õppesuuna insenerina 2000. Õpingute ajal 1997-2000 töötas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi ökotoksikoloogia laboris. 2000 aastal asus tööle Taimetoodangu Inspektsiooni  (praegu – Põllumajandusamet) taimekaitse osakonda, kus töötab peaspetsialistina. EKRE liige alates 2013.

Rein Kuusik, kand. Nr.147.

Sündinud 22.05.1950 Tartumaal. Abielus , 4 last. Saku valla elanik aastast 1980. Lõpetanud Luua Metsakooli ja Räpina Aianduskooli. Töötanud ka Saku näidissovhoosis, viimati Eesti Vabaõhumuuseumis. Kristlane – EELK liige. Kompetentne keskkonnaprobleemides, millega soovib Saku vallas tegeleda ( kärjäärijärved, looduskaitse jne).

Enn Schilf, kand.nr. 148.

Sündinud 12.11.1960 Järvamaal. Abielus, 5 last. Saku valla elanik aastast 2011. Lõpetanud Tihemetsa Sovhoostehnikumi 1980 tehnik-mehhaaniku kvalifikatsiooniga. Töötanud erinevates majandites mimesugustel ametikohtadel. Aastal 2001  sai elektriku B1 kategooria tunnistuse, 2006 a. läbis bussijuhi koolituse. Sellest ajast töötab bussijuhina, nüüd TLT AS linnaliinidel. On kompetentne bussiliikluse korraldamise ja parandamise küsimustes Saku vallas. EKRE liige astast 2012.

nr 144 HEINO LÕIVEKE

nr 145 HASSO UUETOA

nr 146 RAIN REIMAN

nr 147 REIN KUUSIK

nr 148 ENN SCHILF