Kohalike omavalitsuste valimine 2017
15. oktoober

Viimsi vallavanema kandidaat

VIIMSILANE, ANNA OMA HÄÄL JA NÕUA!

Vaata kandidaate

Veel üksnes loetud päevad on jäänud ning kõik saab jälle korda.
Me läheme hommikul tööle ja tuleme õhtul töölt koju. Me püüame olla kannatlikud kõigis tipptunni ummikutes ning ostukeskuste kassasabades. Loeme diagonaalis ajalehti ja vaatame televiisorist meelelahutussaadete korduste kordusi. Raadiojaamad mängivad sedasama muusikat, mis varem. Stuudiokülalistena jätkavad tuntud eksperdid.
Meil on hea, et pole veel neid muresid, mis ümberringi Euroopas juba vohavad. Tihti mõtleme me nii endamisi kui ka väiksemas sõprade ringis, et mis edasi saab. Ohkame, teades, et sama kaua aastaid, nagu kulus Eesti viimasest suurküüditamisest esimese kosmoselennuni, on maksta igakuist pangalaenu. Oleme rõõmsad, et moodne elurajoon, kus koos külarahvaga kohvikutepäevi ja ühist jaanituld teeme, on veel ühest küljest puudega piiratud. Tegelikult liiguvad küll kuulujutud, et midagi sinna metsa asemele tuleb. Millal, ei tea praegu keegi öelda. Tunneme end terve ja tugevana. Sõidutee servas reipalt pedaale tallates laseme silmal puhata kõrval lookleval kergliiklusteel. Las see asfalt olla parem metsas kui et keegi kusagil mingi raha kõrvale paneb, mõtleme me kodanikuaktivistidena passiivselt. Meid rahustab zenbudistlik veendumus, et teised inimesed eksivad üldjuhul sagedamini ja eriti ülemused. Kas seda kõike peab muutma ja kui, siis kuidas ning miks? Ma usun, et me saame koos hakkama. Lihtsatest asjadest alustades nagu inimlikkus, viisakus ja tänutunne. Nii noorte kui vanade tunnustamisest, mis sest, et ühed veel ja teised enam makse ei maksa. Inimeste kodud on pühad paigad, seepärast on nende vahele jääv ala samuti püha. See pole eikellegi või umbmäärase valla maa. See on EESTI.
Ma luban olla hea, aus, viisakas ja esinduslik vallavanem. Ma hoolin Eesti riigist ja siinsetest inimestest siiralt ning pühendumusega. Ma kuulan sind ära, kui sa kus iganes mu juurde astud, sest olen seda teinud ammu ennegi. Anna oma hääl, viimsilane, ja nõua! HANNES 223

Viimsi valimisplatvorm

1. VALLA JUHTIMINE

1.1. Valla juhtimises peavad osalema kohalikku elu tundvad ja hindavad inimesed. Ainult nemad võtavad kanda ka tegeliku vastutuse otsuste tegemise ja tegemata jätmise eest.
1.2. Toetame kodanikuühiskonda. Meie eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse iseseisvus finantsiliselt kui ka otsustes.
1.3. Ametnik peab olema kodanikku abistav töötaja. Vallaga suhtlemine peab olema inimesele käepärane ja lihtne. Loome IT-lahendused elanike ja valla vaheliseks infovahetuseks, mis vähendavad bürokraatiat.
1.4. Valla rahalised vahendid ja nende kasutamine peab olema läbipaistev. Teeme kaasava eelarve, kus vallarahvas saab igal aastal 50 000 euro osas ise otsustada, kuidas seda valla hüvanguks kasutada. Hoiame valitsemiskulu kontrolli all ega võta vastutustundetult laenu.
1.5. Koostöö naabervaldadega (sealhulgas Tallinn) peab muutuma tihedamaks.
2. VALLA ARENG
2.1. Välistame kortermajade ja büroohoonete rajamise väljaspoole Haabneeme, Miiduranna ja Viimsi alevikku.
2.3. Planeerime Haabneeme alevikku modernse keskuse koos multifunktsionaalselt kasutatava keskväljakuga.
2.4. Kavandame Miiduranna sadama-ala ümberkujundamist nn Targa Linna põhimõtete alusel.
2.5. Algatame kasutusest väljalangenud ja aastaid visuaalset reostust pakkuvate hoonete (vana Viimsi Kool, Piilupesa lasteaed jne) sundvõõrandamise.
2.6. Avame viimsilastele võimalikult palju ranna-ala. Arendame Püünsi randa moodsa surfikeskuse.
2.7. Viimsi metsad ja maastikukaitsealad poolsaare keskel säilivad.
2.8. Ehitame ümber Lubja suusa- ja lumelauanõlva selliseks nagu see oli algselt kavandatud, lisaks ehitame Viimsisse jäähalli.
3. TRANSPORT
3.1. Peame oluliseks kiire ja mugava ühistranspordi edasiarendamist. Kaardistame praegused valla ühistranspordi kitsaskohad ja tihendame liinivõrke probleemsetes asumites.
3.2. Toetame Reidi tee rajamist. Jätkame ”Pargi&Sõida” parklate edasiarendamist. Loome uusi parkimiskohti olulisematesse bussipeatustesse.
3.3. Leiame uued lahendused (mere-, õhu-, maatramm) ühistranspordi paremaks toimimiseks Tallinna linnaga.
3.4. Tihendame Viimsi-Tallinna koolibusside süsteemi.
3.5. Jätkame valgustatud sõiduteede ning kergliiklusteede rekonstrueerimist ja ehitamist.
3.6. Renoveerime Reinu tee ja ehitame välja Randvere ning Rohuneeme teed ühendava kergliiklustee.
3.7. Viimsi elanikele peavad bussiliinid nr 114, 115 ja 1A olema tasuta.
4. TÖÖKOHAD
4.1. Loome koostöös eraettevõtjatega uusi kodulähedasi ja tarku töökohti.Kavandame Targa Linna põhimõtetest lähtuva ärikeskkonna loomist Miiduranna sadama-alale.
4.2. Toetame äri- ja büroohoonete rajamist Haabneeme alevikku ning Randvere ja Rohuneeme tee ristmiku piirkonda.
4.3. Loome soodsad tingimused Viimsi keskuse – Haabneeme kaubandus-, äri- ja meelelahutuskeskuse väljaehitamiseks.
4.4. Toetame valla väikesaarte arengut.
5. PEREKOND
5.1. Toetame paljulapselisi perekondi. Alates kolmandast lapsest igale pere lapsele huviring tasuta. Üksikvanema puhul on huviring tasuta alates teisest lapsest.
5.2. Lasteaiakoha valik olgu lapsevanema otsustada. Valla toetust peab saama aga mõlemal juhul.
5.3. Lasteaia- ja koolitoit olgu kõigile prii.
5.4. Maksame ranitsatoetust 500 eurot aastas.
5.5. Tõstame sünnitoetuse 1000 euroni.
5.6. Kehtestame 1000 eurose pulmatoetuse esimest korda abiellujatele.
5.7. Seame sisse 100 eurose eakate sünnipäevatoetuse.
5.8. Omaste hoolduse toetuse tõstame 500 euroni kuus.
5.9. Loome eeldused ühtse sotsiaalteenuste keskuse loomiseks, kus paikneb eakate suhtlemiskeskus koos toitlustusega, eakate päevahoid, erivajadustega laste päevahoid ja avahoolduse teenus.
5.10. Kaasame eakaid inimesi rohkem meie igapäevaellu, moodustame tugigruppe eakate päevamurede lahendamiseks ja seltsielu elavdamiseks.
5.11. Igaüks saab omavalitsuselt vajalikku abi, kui vanuse või puude tõttu ei ole võimalik ise toime tulla.
5.12. Võimaldame Viimsi eakatele häirenuputeenuse.
5.13. Tagame tasuta õigusnõustamise Juristide Liidu abiga.
6. HARIDUS JA KULTUUR
6.1. Rajame poisslaste gümnaasiumi, kus lisaks õppetööle pannakse rõhku distsipliinile, tööoskustele, spordile, tervislikele eluviisidele ja isamaalisele kasvatusele.
6.2. Pärnamäe-Viimsi piirkonda rajame algkooli.
6.3. Tõhustame koostööd erakoolidega ja tõstame nende toetust, et mitmekesistada haridusvõimalusi ja valikuid.
6.4. Tõstame lasteaiaõpetajate, eripedagoogide ja huvihariduse õpetajate palka.
6.5. Teeme koostööd eralasteaedadega, et vähendada valla lasteaiakohtade järjekorda ning tõstame eralasteaia pearaha.
6.6. Loome lasteaedadesse juurde sõimerühmi ja paindlikke lasteaiakohti. Kõik ühe pere lapsed peavad soovi korral saama käia samas lasteaias.
6.7. Vähendame paljulapselistele peredele lasteaia kohatasu. Suurendame lapsehoiutoetust ja vähendame lasteaia kohatasu.
6.8. Vabatahtlik suusa-, ja lumelauaõpe Viimsi koolide õppekavadesse.
6.9. Rajame Viimsi alevikku praeguse vallamaja asemele Kaunite Kunstide Kooli, kuhu koondame kogu huvihariduse.
6.10. Loome Viimsi keskse kultuurisündmuse, mis kujuneks valla üheks tunnuseks. Toetame jätkuvalt valla traditsioonilisi rahvaüritusi.
6.11. Viimsi taluturu kolime Viimsi keskusesse.
6.12. Jätkame Viimsi pühakodade restaureerimist ja toetamist.
7. TURVALISUS
7.1. Koolitee olgu nii turvaline, et lapsed saavad selle läbida jalgrattal või jalgsi. Vajadusel rajame koolide juurde tunneleid sõidutee ületamiseks.
7.2. Rajame LED-tänavavalgustuse kõikidesse asumitesse.
7.3. Abistame naabrivalvega liitumisel ja toetame abipolitseinikuks hakkamist.
7.4. Erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistus peavad olema Viimsis kiiresti kättesaadavad. Ööpäev läbi avatud valveapteek Haabneeme keskusesse. Toetame vabatahtliku päästekomando loomist.
7.5. Korrastame valla ehitusmääruse, lisades sinna kõrgendatud turvanõuded uutele planeeritavate hoonetele ja rajatistele.
7.6. Turvame vallale elutähtsa taristu. Jälgime vallas asuvate suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevust erilise tähelepanelikkusega.
8. LOODUSKESKKOND
8.1. Alustame kaitsealuste alade markeerimist looduses, paigaldades viidad ja teavitustahvlid.
8.2. Viime lõpule kohaliku tähtsusega kaitsealade kaitsekorralduskavade koostamise.
8.3. Korrastame olemasolevad terviserajad ja loome uusi juurde.

Viimsi kandidaadid

 • Kristel Menning
  224

 • Jaan Sööt
  225

 • Roland Osa
  226

 • Kadri Paas
  227

 • Mihkel Saretok
  228

 • Gerli Asmer
  229

 • Aarne Jõgimaa
  230

 • Karl Songisepp
  231

 • Anne Luur
  232

 • Lauri Viikna
  233

 • Roman Moltšanov
  234

 • Toivo Urva
  235

 • Aare Tamme
  236

 • Haldo Oravas
  237

 • Rain Pärnaste
  238

 • Vallo Palvadre
  239

 • Indrek Tammemägi
  240

 • Erkki Naabel
  241

 • Tiit Rosin
  242

 • Urmas Mererand
  243

 • Alar Valge
  244

 • Marko Tamm
  245

 • Vladimir Šeripov
  246

 • Ergo Daum
  247

 • Lembit Tammsaar
  248

 • Kristian Potsepp
  249

 • Jaan Kolber
  250

 • Toivo Kanter
  251

 • Madis Saretok
  252