Harju maakond, Anija vald

 

MEIE ARMASTAME ANIJA VALDA ja seisame eesti keele, kultuuri ja Eesti kui suveräänse rahvusriigi püsimajäämise eest!

 

 • Seisame hea eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest.
 • Loome kohalikele võõrkeelsetele elanikele tingimused eesti keele ja kultuuri õppimiseks lasteaiast alates.
 • Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist noorteorganisatsioonide Noorkotkad ja Kodutütred kaudu.
 • Toetame ja innustame eesti kultuuripärandi hoidmist koorilaulu, rahvatantsu, pärimusmuusika ja teiste toetavate tegevuste kaudu.
 • Hindame valla ajaloolist mitmekultuurilist keskkonda. Seisame vastu pagulaste sisserändele.

 

Väärtustame kohalikku elukeskkonda ja uute töökohtade loomist

 

 • Seisame ausa, avatud ja elanikke kaasava vallajuhtimise eest.
 • Tagame ühistranspordi, kiire arstiabi, politsei-, pääste-, posti- ja muud eluks vajalikud teenused ka valla ääremaadel.
 • Otsime paremaid lahendusi vallasisese ja valdade vahelise transpordi korraldamiseks.
 • Tagame valla teede korrapärase hoolduse ja jätkame teede uuendamist vastavalt teehoiukavale.
 • Kiirendame Kehra-Anija ja Kehra-Alavere vaheliste kergliiklusteede väljaehitamist.
 • Toetame külaelu edendamist ja külade ümarlaudade korraldamist.
 • Teeme Kehras puhtaks jõe ja korda jõekaldad. Arendame välja jõeäärse puhkeala koos laada- ja lauluplatsi ning paadisadamaga. Paigaldame avalikesse ujumiskohtadesse riietuskabiinid ja tualetid.
 • Avame Kehra keskuses talupoe.
 • Arendame välja toimiva infosüsteemi kohalike tootjate, kaupmeeste ja teenuste leidmiseks.
 • Lisame Anija valla arengukavasse Kehra vabaajakeskuse ehituse ning alustame selle projekteerimist.
 • Hoolitseme valla kodanike hea elukeskkonna eest, et väljarännanud noored tuleksid koduvalda tagasi.
 • Loome külades elavatele eakatele võimalused huvitegevuses osalemiseks.
 • Loome eakatele toetusmeetme arvuti soetamiseks ning tagame tasuta arvutiõppe igale valla eakale.
 • Tagame, et iga avalikku teenust pakkuva ettevõtteni viiks mõistliku kaldega kaldtee.
 • Tugevdame korrakaitset, lisades avalikesse kohtadesse vajaduse korral valvekaamerad.
 • Jätkame traditsiooniliste valla ürituste – EV aastapäeva piduliku kontsertvastuvõtu, Aasta tegijate ja Kauni Kodu konkursi, Kehra päeva ning Silvi Vraidi muusikapäeva – korraldamist.

 

 

Väärtustame perekonda, tervist ja kvaliteetselt veedetud vaba aega

 • Seisame traditsioonilise peremudeli eest.
 • Hoiame sooneutraalsuse ja homopropaganda Anija valla lastest eemal.
 • Võimaldame noortele peredele elamuehituseks maad soodsamatel tingimustel.
 • Tõstame sünnitoetuse 500 euroni.
 • Loome täiendavaid lastehoiu võimalusi. Korrastame mänguväljakuid ja ehitame uusi.
 • Ehitame Kehra noortele vaba aja veetmiseks rulapargi.
 • Korraldame õpilastele töö- ja puhkelaagreid ning õpilasmaleva rühmi.
 • Maksame puuetega lastele sünnipäevatoetust.
 • Propageerime tervislikke eluviise.
 • Seisame vastu sundvaktsineerimisele.
 • Arstiabi peab jääma võrdselt kättesaadavaks igaühele.