Harju maakond, Jõelähtme vald

 

EKRE VALIMISPLATVORM JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU VALIMISTEKS

 MEIE ARMASTAME JÕELÄHTME VALDA!

Meie kõige tähtsamaks eesmärgiks valla juhtimisel ja arendamisel on valla püsielanike heaolu ja elukeskkonna radikaalne parandamine.

I  Läheme sõnadelt üle tegudele! 

 1. Ei - uutele kaevandustele!
  Seisame kindlalt meie elukeskkonda pöördumatult kahjustavate kaevanduste rajamise vastu. Riigil on piisavalt ressursse kaevandamiseks eemal küladest ja alevikest.

 2. Ei – tööstuspiirkondade pealetungile ning raskeliiklusele ja transiitvedudele läbi alevike ja külade! Suuname raskeliikluse ja transiitveod eemale alevike ja külade elukeskkonnast.
      
 3. Vaatame läbi tööstuspiirkondade arendamise tingimused! Lõpetame elukeskkonda kahjustavad tegevused ja muudame ära vastavad planeeringud.

 4. Ei - Rebala piirkonna külasid lämmatavale prügila haisule!
  Valik on konkreetne – kas prügila paneb haisu põhjustava tegevuse kinni või paneme kogu prügila kinni!

 5. Ei – Rebala muinsuskaitseala külade arengu takistamisele ja maaomanike kiusamisele!
  Toome muinsuskaitsega seotud küsimuste lahendamise tagasi valda kohapeale, tagame õiglase kohtlemise võrdselt looduskaitsemaadega  maksusoodustuste ja toetuste osas.

 6. Ei - immigrantidele!
  Meie ei luba majutada immigrante oma koduvalda. Kaitseme perede, laste ja naiste turvalist elukeskkonda.

 7. Ei – Linnamäe hüdroelektrijaama tammi mahalõhkumisele!
  Meie ei luba eesti rahva tööga loodud muinsuskaitse all oleva kultuuriväärtusliku rajatise hävitamist. Säilitame CO2 vaba rohelise taastuvenergia tootmise.

Kõik need küsimused saab edukalt ja tulemuslikult lahendada üksnes poliitilisel tasandil ning valla huvide jõulise kaitsmisega ametkondade ees, millega praegune Vallavalitsus ei ole hakkama saanud.

 II. Parandame radikaalselt Vallavalitsuse ja volikogu asjaajamist ja tööstiili! Teeme Jõelähtme valla juhtimisele restardi!

 1. Jah – Peame vajalikuks määratleda kõrgendatud avaliku huviga piirkonnad meie vallas, kus ei tohi otsuseid langetada (mets raiuda, kaevandada, raskeliiklust lubada jne) kohaliku kogukonnaga eelnevalt läbi arutamata ja kogukonna seisukohti arvestamata.

 2. Jah - Muudame radikaalselt Vallavalitsuse asjaajamist – venivatele kohtuskäimistele suure hulga maksumaksjate raha kulutamise asemel tuleb lahendada probleemid heas sisulises koostöös kõigi asjaosalistega!

 3. Jah - Muudame vallavolikogu kui vallaelanike kõrgeima esindaja valla arengu energiliseks eestvedajaks!

 4. Jah - Korruptsiooniohtude vähendamiseks lõpetame pikka aega kestnud seaduserikkumise ja viime sisse volikogule alluva audiitorkontrolli!

 III. Teeme vallaelanike huvides ära praeguse vallavalitsuse poolt kaheteist aasta jooksul tegemata jäetu:

 1. Jah – Rajame Loo alevikku uue Tervisekeskuse!
  Uus tervisekeskus võimaldab tuua kohapeale terve rea täiendavaid raviteenuseid, taastusravi ja profülaktikat nii nagu meie naabervaldades.

 2. Jah – Rajame Loo kooli juurde võimla koos ujulaga!
  See rohkem kui kümme aastat tegemata jäetud objekt on praeguse Vallavalitsuse häbiplekk! Lõpetame laste jooksutamise läbi asula nii võimlasse kui ujulasse.

 3. Jah – Rajame Loo alevikku kaasaegse Veekeskuse-SPA!
  Praegune Vallavalitsus kulutab sadu tuhandeid eurosid viiskümmend aastat vana spordihoone ülalpidamiseks. Valla elanikud väärivad kaasaegsete tervislike veemõnude nautimist nii nagu paljudes teistes omavalitsustes on suudetud ära teha!

 4. Jah - Lükkame käima Neeme küla elukeskkonna arendamise!
  Rajame siia kaasaegse valgustatud kunstmuru väljaku koos jooksurajaga, multifunktsionaalse spordiväljaku ja sisespordihalli koos teenindushoonega.  Arendame välja Neeme küla kogukonna kooskäimise peoplatsi.
  Korrastame tänavad ja valgustame Neeme-Laheranna kergliiklustee.
  Arendame Jägala-Joa ja Linnamäe piirkonna ühtseks looduse, kultuuri- ja tervisespordikeskuseks.

 5. Jah - Käivitame meie vallas kaasaegse ringmajanduse Rootsi ja teiste maade eeskujul, suurendades oluliselt taaskasutuse võimalusi!

 6. Jah – Rajame Maardu Lõunakarjääri ja teistele valla omandis olevatele maadele päikesepargid taastuvenergia tootmiseks! Paneme valla vara ja maad tulu teenima.

 7. Jah – Arendame valla toel lähiaastatel välja kiire interneriühenduse iga koduni! Võimaldame liitumistoetuse internetiühenduse kulude kattes lastega peredele ja eakatele!

 8. Jah – Muudame järgmise nelja aasta jooksul kõik vallateed tolmuvabaks ja tagame järjepideva hoolduse!

 9. Jah - Rajame kergliiklusteed kohalike elanike vajadusi arvestades ka praeguse Vallavalitsuse poolt tähelepanuta jäetud Kostivere, Jõelähtme ja teistes piirkondades!

 10. Jah – Rajame valla kaunisse mereranda päästevõimekusega ja veepuhtuse kontrolliga turvalise ametliku supleranna!

 11. Jah – Anname vallaelanikele ja küladele õiguse otsustada valla eelarve kasutamise üle kaasava eelarve põhimõtetel! Näeme igal aastal valla eelarves igale alevikule ja külale ette toetusraha kohalike probleemide lahendamiseks ja kogukonna ühistegevuse arendamiseks.

 12. Jah – Tõstame omaste hooldustoetuse võrdseks minimaalpalgaga ca 600 EUR/kuus!

 13. Jah - Langetame omavalitsustes lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni!

 14. Jah - Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni!

 15. Jah - Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal! Traditsioonilistel pereväärtustel rajanev õppe- ja kasvatustöö lasteaedades ja koolides on eestluse edasikestmise aluseks.

 16. Jah – Võimaldame igale lapsele ühe huviala-  või spordiringi tasuta! Muudame huviala-ja sporditoetuste taotlemise aastaringseks ilma piiravate tähtaegadeta!
  Peame laste igakülgset arengut ja head tervist kõige tähtsamaks Eesti ja meie valla tulevikule.

 17. Jah – Kõik õpilased ja noored, kes seda soovivad, saavad võimaluse osaleda suvistes noortelaagrites! Senine vallavalitsus ei ole suutnud seda tagada.

 18. Jah - Kaasajastame koos noorte endiga mängu- ja spordiväljakud ning noortekeskused!

 19. Jah – Vaatame läbi ja muudame ühistranspordi sõidugraafikud elanike huve paremini arvestavaks, sealhulgas koostöös Tallinna linnaga! Viime sisse nõudepõhise ühistranspordi vastavalt tellimustele külade kaupa.

 20. Jah - Korraldame vallas kohapeal psühholoogilise nõustamise ja abi vaimse tervise alal, et paremini toime tulla Covidi ja muude kriisidega (pere- ja muud probleemid)!

MEIE TEEME,  SEST ARMASTAME JÕELÄHTME VALDA!

Tule valima ja hääleta Jõelähtme vallas EKRE kandidaatide poolt!