Harju maakond, Rae vald

 

 EKRE Rae valla 5+ PROGRAMM

 Toetame kohalikku kultuuripärandit!

Me seisame kohaliku  kultuuripärandi ja identiteedi tugevadamise eest. Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi selle pärandi ja identideedi vaimu. Rajame kõikidesse valla suurmasse tõmbekeskusesse ühisürituste ja sotsiaalse sidususe suurendamist võimaldavad kesksed lipuväljakud, laululavad ja kogu selle juurde kuuluva kultuuritegevuse edendamist toetava taristu. 

Soosime kohalikku elu!

Me seisame selle eest, et Rae valla planeerimispõhimõtted järgiksid tasakaalustatud looduse ja inimasustuse suhet. Me ei luba linnastumist. Me edendame kogukonna turvalisust ning toetame loodushoidu. Rajame kõikidesse suurematesse asumikeskustesse kaasaegsed laste mänguväljakud, perede puhkealad, koos avalike supluskohtade ning välitreeningualadega.

Seisame Rae valla inimeste jõukuse eest!

Me seisame kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Soodustame innovaatiliste, tarkade ja kõrget lisandväärtust loovate töökohtade teket just Sinu kodukoha läheduses.

Seisame Rae valla perede eest!

Me toetame noori peresid ja lapsi. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me langetame lasteaia kohatasu, tõstame lapse sünnitoetust ning kooliteed alustava lapse toetust. Võimaldame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi. Me toetame aastaringset noortesporti.

Seisame demokraatia eest!

Me toetame elanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me toetame Rae valla elanike võimalust avaldada arvamust ja algatada rahvahääletusi. Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut.