Harju maakond, Saue vald

 

EKRE valimisplatvorm Saue vallas  2021 (08.09.21)

Meie peamised väärtused, mille eest tahame hoolitseda ja mida tuleb tingimusteta ning igas olukorras kaitsta, on Eesti inimesed ja meie riiklik suveräänsus. Eesti ühiskonna heaolu tähendab eeskätt iga Eesti kodaniku ja perekonna heaolu.

Anname endast parima, et Saue valla elanikel oleks hea oma koduvallas elada sõltumata sellest, kas nende kodu on valla keskustes või ääremaadel. Me kõik väärime täisväärtuslikku elu nii lapsena, täiskasvanuna kui ka eakana. Me seisame selle eest, et see nii ka teostuks.

Me hoolime oma inimestest ja soovime näidata läbi oma tegude, et oleme parim valik. Meie ei luba Euroopat painavaid immigratsiooniprobleeme oma koduvalda. Meie kodud ja perekonnad on pühad! Hoiame traditsioonilist perekonda au sees. Saabuvatel valimistel on valla kodanike kord öelda, kas nad soovivad valla senisesse juhtimisse värskeid tuuli või mitte. Kui soovite, siis loodame Teie toetusele. Eesti algab kodust ja riik kohalikust omavalitsusest.

Koos Teiega seisame vankumatult ühiste eesmärkide ja parema tuleviku eest!

VALLA JUHTIMINE PEAB OLEMA AUS JA AVATUD!

Vallajuhtide ja elanikkonna vahel  stabiilse ja  usaldusliku sideme loomiseks kaasame otsuste langetamise protsessi uusi, ausaid ja hakkajaid inimesi. Toetame kogukondlikke algatusi, linna- ja külaseltse ning linna- ja külavanemate institutsiooni loomist, kaasates nad valla eluga seotud küsimuste lahendamisse.  Seisame näoga inimeste poole, tagame tehtavate otsuste läbipaistvuse ja lühendame dokumentide menetlusaega. Toome päevavalgele ja juurime välja korruptsiooni, raiskamise, onupojapoliitika ja liigse bürokraatia.


ETTEVÕTLUS JA INFRASTRUKTUUR
Seisame valla arendamise eest piirkonnaks, kuhu ettevõtted saavad ja julgevad investeerida.  Uute töökohtade loomisel ja ettevõtluse arendamisel peab esmaseks eesmärgiks olema meie oma elanikkonna õiglaselt väärtustatud tööhõive.
Ettevõtlus peab tuginema kohaliku elanikkonna töökätele, mitte sissetoodud võõrtööjõule. Erinevate piirkondade elanikel peab olema tagatud stabiilne ühendus külade ja keskuse vahel. Valla ülesanne on  seista selle eest, et paikkonna tuiksooneks olev raudteeliiklus seda igati toetaks. Teeme oma parima, et kõigis külades oleks võimalik tegeleda kaugtööga ja et kaasaegne internet jõuaks võimalikult kiiresti kõigi vajajateni.

Saue vald ei ole viimane miil! Kiire internet peab jõudma reaalselt inimesteni.

Loome tasuta transpordiühenduse vallakeskusega, et tagada vajalike teenuste kättesaadavust. Parandame bussiühendusi Tallinnaga, toetame rongiliikluse taastamist. Valla tänavad ja teed peavad olema terved ja puhtad igal aastaajal. Viime kruusateed mustkatte alla. Rajame kohtadesse, kus vaja, kergliiklusteed. Seisame elektri-, vee- ja kanalisatsionni kättesaadavuse ja soodsama prügimajanduse korralduse eest.

Nõuame omavalitsuste tulubaasi taastamist ja suurendamist riigieelarve vahenditest ning omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist.

LAPSED ON MEIE SUURIM JA KALLEIM VARA

Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus.Valla elanikkonna põlvkondliku jätkusuutlikkuse tagamiseks, peab meie noorperedel olema usku ja usaldust, et omavalitsus neid igati toetab. Selleks tõstame sünni- ja ranitsatoetust. Toetame rahaliselt suurperesid. Tahame noori julgustada uute kodude loomisel vajalike meetmete kaudu. Iga lapsel peab olema võimalus käia kodu lähedal lasteaias ja koolis. Me ei sulge koole, lasteaedu ega raamatukogusid.

Koolitee peab olema ühtmoodi jõukohane ja turvaline olenemata õpilase elukohast. Lapsed peavad saama koolist parima hariduse ja üksnes eluterved ja jätkusuutlikud väärtushoiakud. Seisame laste meele puhtuse eest. Hoiame uue aja kasvatushullused valla lasteasutustest eemal. Meie poisid jäägu poisteks ja tüdrukud tüdrukuteks! Huviharidus ja sport peavad olema kõikidele, ka vähekindlustatud lastele kättesaadavad. Tahame taas ausse tõsta isamaalise kasvatuse ja eesti kultuuri ja traditsioonide väärtustamise. Eesti lastest peavad saama Eesti kodanikud, kes oma maad austavad, armastavad ja edendavad. Me ei luba suruda koolidesse ja lasteaedadesse sooneutraalsust või muid eestlaste elujõudu pärssivaid äärmusideoloogiaid. Me ei lase oma lastest kujundada juurte ja identiteedita globalistlikku inimmassi.

ELANIKKONNA KAITSE JA TURVALISUS

Kõik valla elanikud peavad tundma end turvaliselt: erakorraline arstiabi, politsei ja päästeteenistuse tugi peavad olema operatiivselt kättesaadavad. Toetame Kaitseliidu Saue kompanii ja abipolitseinike tegevust ning piirkondlikke vabatahtlikke päästeseltse. Soodustame naabrivalve piirkondade teket. Rakendame vajalikud meetmed, et suurendada kogukonna liikmete teadmisi, oskusi ning valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.

EAKATE ELANIKE HEAOLU

Rajame seenioride kodu PPP põhimõttel, lähtudes seal eakate elanike eripärast ja kognitiivsetest vajadustest, et pikendada nende suutlikust iseseisvalt hakkama Saada. Eakatekodu rajatakse päevakeskuse ja aktiivse elukeskkona juurde. Keskus kuulub vallale ja eakad saavad seal üürida kortereid. Üürnike miinimumvanuseks kehtestame riikliku vanaduspensioniea.

KULTUUR JA RELIGIOON

Tahame toetada ja edendada  meie rahvuskultuurist lähtuvaid huvitegevusi.

Lähtuvalt  Põhiseadusega deklareeritud usu ja südametunnistusevabadusest tahame jätkuvalt toetada kõigi muude huvitegevustega võrdselt ka meie valla territooriumil tegutsevaid kristlikke kogudusi  ja anda neile priotiteet mistahes imporditavate võõrusundite ees.

TOETAME HUVIHARIDUST, SPORTI JA KULTUURITEGEVUST! Laiendame vaba aja veetmise, huvitegevuse-, kultuuri- ja sportimisvõimalusi, arvestades elanike soove. Igale lapsele vähemalt üks tasuta huviring. Toetame rahvatantsu, koorilaulu ja pärimusmuusikat harrastavaid ning koduloouurimist ja kohaliku kultuuri ja traditsioone põlistavaid tegevusi. Jätkame kultuurimajade ja spordirajatiste ehitamist ja renoveerimist. Koostöös Eesti spordialaliitudega, asume korraldama Eesti meistrivõistlusi ja piirkondlikke spordivõistluseid. Kasutades ära olemasolevaid spordirajatisi ja loodusvõimalusi, kujundame välja meie valla sporditraditsiooni. Viime sisse palgalised sporditreeneri ametikohad.

AITAME ABIVAJAJAID! Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani kuus ja parandame taastusravi kättesaadavust.. Kindlustame erivajadustega lastele personaalse õppe. Tagame sotsiaal- ja arstiabi kättesaadavuse. Seisame perearstikeskuste säilimise ja vajadusel uute loomise eest. Otsime võimalust pansionaat-hooldekodu rajamiseks.

OLEME ETTEVÕTJATELE TOEKS! Kui ettevõtetel läheb hästi, on inimestel tööd ja elanike jõukus kasvab. Vähendame bürokraatiat, tagame kiire asjaajamise elanikele ja ettevõtjatele, lihtsustame vajaliku teabe kättesaadavust. Omavalitsusest peab saama ettevõtja partner. Viime sisse ettevõtjate ümarlaua, et leida ühiseid lahendusi võimalikele kitsaskohtadele. Seisame töökohtade loomise ning kaupluste ning teiste vajalike teenuste säilimise ja kättesaadavuse eest. Soodustame tootva tööstuse rajamist valda.

IMMIGRANTE VASTU EI VÕTA! Keeldume kvoodiimmigrantide paigutamisest valla territooriumile ja omavalitsuse elupindadele, mis on mõeldud meie hädasolijatele. Me ei tee teistele eelistusi enda inimeste arvelt. Kvoodipagulasi tohib Saue valda tuua ainult kohalike inimeste ja omavalitsuse nõusolekul. Eestlased peavad jääma peremeheks enda kodumaal.

HOOLITSEME INIMESTE TURVALISUSE EEST! Inimesed peavad kõikjal Saue vallas tundma end turvaliselt. Toetame konstaablipunkti rajamist igasse valda. Parandame koostööd kaitseliidu, politsei, päästeameti ja turvafirmadega.

Kui valid, siis vali
EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND
Meie oleme näoga inimeste poole!