Harju maakond, Viimsi vald

 

Meie armastame Viimsit

Soovime muutusi valla juhtimises

Viimsilastena pole me rahul valla senise juhtimisega!

 • Lõpetame olukorra kus vallajuhtimine on koondunud vaid kitsa ringi ja huvigrupi kätte kes käituvad vallakodanikega nagu teerull asfaldiga!
 • Lõpetame korruptsiooni ja vabastame vallavalitsuse ning valla omandis olevate äriühingute nõukogud poliitiliste juhtvfiguuride perekonnaliikmetest, sõpradest ja tuttavatest!
 • Lõpetame nii rahvusvahelise kui kohaliku maksumaksja raha kanaliseerimise valla võimu juures pesitsevate isikute erahuvide rahuldamiseks!
 • Loome sõltumatu vallakontrolöri ametikoha, kelle poole saab oma mures pöörduda iga vallakodanik!
 • Algatame valla valitsemissüsteemis põhjaliku revisjoni!
 • Kaasame valla eluliste küsimuste, planeeringute lahendamisel vallaelanikud viies sisse otsedemokraatia ja rahvahääletuse otsustuse mehhanismi ühe selge osana!
 • Oleme katekooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Meie valda!
 • Tagame Viimsi valla koosseisu kuuluvate väikesaarte püsiasustuse taastamise, säilitamise ja arengusuutlikkuse toetamise ning esmatähtsate teenuste püsimise väikesaarte püsielanikkonnale!

 

Valla planeerimistest

 

Viimsi ei saa lasnamäestuda! Valla senise, viimaste aastate ehitus- ja planeerimistegevuse tõttu on plahvatanud elanike juurdevool kogu poolsaarele. Sellele tuleb pidur tõmmata!

Meie astume vastu:

 • Üha rohkemate kortermajade ehitamisele!
 • Elamumaa ohjeldamatule juurde tekitamisele!
 • Omavolilisele ja ohjeldamatule ehitamisele, kaasaarvatud Rohuneeme küla randa kerkivatele eemale peletavale rajatisele!
 • Arutule, kaootilisele ning süsteemitule teede remontimistele!

Meie soovime:

 • Arendada välja Viimsi keskväljaku multifunktsionaalse kultuurilis-, spordi-, teenindus- ja ärikompleksina, kogunemiskohana, kuhu on vallaelanikul asja igal ajal, ning muuhulgas tähistada nii riiklike kui isiklikke sündmusi!
 • Rekonstrueerida Haabneeme-Rohuneeme kergliiklustee!
 • Aidata peredel saada IT-valguskaabel eramajani, kattes vähemalt 50 % viimise kuludest!

 

Tugev terve pere

 

 • Vajadusel igasse külasse oma lasteaed ja algkool!
 • Toetame kristliku kooli loomist Viimsisse!
 • Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni!
 • Kaitseme lapsi tagades neile loomuliku keskkonna: hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal!
 • Loome igasse lasteaeda arendus- ja tasandusrühma, et koolitee saaks kerge ja Viimsis kasvaks terve ja vaimselt tugev uus noor põlvkond!
 • Vähemalt üks tugispetsialist Viimsi igasse haridusasutusse!
 • Kompenseerime toiduraha eralasteaedades!
 • Igale noorele vähemalt üks tasuta huvi- või spordiring!
 • Hoiame praegused spordirajatised avatud kõigile huvilistele!
 • Rajame Viimsisse mooduljäähalli, kus talvel saab uisutada ja suvel palliväljakuna kasutada!
 • Pikendame Viimsi vabaajakeskuse ja spordirajatiste lahtiolekuaegu, et noortel tekiks juurde ja püsiks kohti, kus turvaliselt tegutseda!
 • Vabastame puuetega jm erivajadustega lapsed 100% ulatuses koolieelse lasteasutuse kohatasust!
 • Maksame igale pensionärile kord aastas 100 eurot sünnipäevatoetust!
 • Langetame eakatele suunatud koduteenuse hinda!
 • Meid valides saab eakas kord kuus tasuta Viimsi spaad külastada!
 • Toetame alternatiivmeditsiinikeskuse loomist Viimsisse!
 • Loome ööpäevaringse valveapteegi Viimsisse!
 • Rajame Viimsisse naiste varjupaiga! seisame igasugusele vägivallale vastu!

 

Keskkond

 

 • Metsad säilivad: hoiame metsi, mis järel ja muid looduskooslusi: rabad, ranna-alad, heinamaad!
 • Ehitame kaasaegse jäätmejaama mis toimiks vastavuses tänapäevaste teenusstandartitega!
 • Kõigile küladele ja rohealadele lisame tänava- ja lemmikloomade prügikaste juurde!
 • Paigaldame kõikidesse küladesse võõrliikide, sh hispaania teetigude kogumiseks konteinerid, tagades lisaks rahastuse valla eelarvest, et nende vastu võidelda!
 • Rajame lemmikloomade aedikuid / mänguväljakuid juurde!
 • Keelustame ilma rihmata koertega jalutamise ka metsaalal ning paigaldame sellekohase märgistuse!
 • Paneme rõhku vallasisese üldturvalisuse tõstmisele!

 

Transport

 

 • Tasuta Tallinna: liitume Tallinna rohelise Ühiskaardisüsteemiga võimaldamaks Viimsi elanikul lõpuks tasuta Tallinna ühistransporti kasutada!
 • Tramm Viimsist Tallinnasse: alustame keskkonnasõbraliku trammiplaneerimistöödega!
 • Ühistransport sujuvaks ja kiiremaks: ajakohastame ühistranspordiliine ja graafikuid, vähendades ümberistumisi!
 • Madalam parkimistasu: meie ei laienda Viimsis tasulist parkimisala ning hoopis vähendame parkimistasu praegustel parkimisaladel!
 • Kõigile avatud slipitee: rajame Viimsi läänerannikule slipitee - avalikku kasutusse!