Ida-Viru maakond, J├Áhvi vald

 

EKRE 5+ PROGRAMM JÕHVIS. 

JÕHVI EKRE on kõige peresõbralikum erakond! Traditsioonilised pered on Eesti riigi alus. Me toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me langetame Jõhvis lasteaia kohatasu ja tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni. Me tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 800 euroni. Me tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi. Me toetame aastaringset noortesporti, uuendades vanu spordisaale ja ehitades uusi mänguväljakuid. Väljakud ehitatakse vastavalt noorte ja sportlaste vajadusele. Algatame valla osalusel pereelamute planeeringud Jõhvi vallas. Loome koolidega koostöös spordimeditsiini spetsialisti koha, et tagada laste füsioloogiliselt korrektne areng. Me kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal. Toetus meile on pluss Eesti peredele ja lastele!


JÕHVI EKRE on demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond! Juhtimine Jõhvi vallas läbipaistvaks ja kontrollitavaks. Kaasame Jõhvi elanikke juhtimise ja oluliste otsuste tegemisse. Me ei luba korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel. Loome uued, väiksemad omavalitsused, kui inimesed seda soovivad. Toetus meile on pluss demokraatiale ja vabadusele!

JÕHVI EKRE seisab kõige kindlamalt Eesti inimeste jõukuse eest! Me seisame rahvusliku majanduse, kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Me ei kehtesta uusi makse ega tõsta olemasolevaid. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele. Me ei lähe kaasa nn rohepöörde ja teiste Brüsselist peale surutud kulukate kampaaniate ja ettekirjutustega, mis vähendavad Eesti konkurentsivõimet ning muudavad Eestis elamise kalliks. Me seisame Jõhvi inimeste hea käekäigu eest, et kellelgi ei oleks põhjust kodumaalt lahkuda ja võõrsil olijad saaksid koju tagasi tulla. Toetus meile on pluss sinu heaolule!


JÕHVI EKRE on kohalikku elu kõige enam soosiv erakond! Me seisame selle eest, et Jõhvis oleks hea elada. Me teeme Jõhvis otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Me ühendame Eesti nüüdisaegsete teedega ning ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid. Me tagame valveapteegi Jõhvis, tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani ja parandame taastusravi kättesaadavust. Me edendame kogukonna heaolu ja turvalisust ning toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi.
Suurendame Jõhvi valla ja elanike valmisolekut kriisideks.


Tagame inimese elule ja tervisele oluliste teenuste ning objektide toimimise igal ajahetkel:
• Kaugkütte, vee- ja kanalisatsiooni ning teede ja tänavate teenuste toimepidevuse tagamine;
• Inimeste elule ja tervisele oluliste objektide (hooldekodud, tanklad, toidupoed, apteegid, linna allasutused, korterelamud jne) toimepidevuse tagamine.
• Aitame tõsta korterelamute toimepidevust hädaolukordades.
• Lahendame korterelamutes elavate inimeste parkimisprobleemid, tagades päästesõidukite juurdepääsu päästetööde teostamiseks.
• Panustame iga-aastaselt „Kodud tuleohutuks“ projekti.
• Töötame välja lahendused korterelamute gaasipaigaldiste ohutuks käitlemiseks.

Jätkame Jõhvi kalmistu rekonstrueerimist ja kaasajastamist.
Ettevõtluse jätkumine ja uute loomine tagab kohaliku elu järjepidevuse.
Ehitame väikestele ja suurtele koertele mänguväljaku.
Jätkame läbirääkimisi riigiga Jõhvi uue keskraamatukogu ehitamiseks.
Ehitame kergliiklustee Jõhvi ja Toila vahele.
Algatame kutselise teatri loomise Jõhvi.
Panustame maapiirkonna asulate valgustusse.


Jätkame teede rekonstrueerimist nii maal kui linnas. Toetus meile on pluss sinu kodukohale! Jõhvi EKRE on kõige eestimeelsem erakond! Me seisame vankumatult Eesti riigi ja rahva kaitsel. Me tagame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Me ei kummarda võõra võimu ees. Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega. Me ei lase suruda Eestile peale väärideoloogiaid. Me oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele. Me hoiame Eesti avaliku ruumi eestikeelsena. Me seisame Eesti kultuuripärandi eest ja suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu. Me toetame koorilaulu, rahvatantsu ja pärimusmuusikat.

Toetus meile on pluss Eesti asjale! HEA VALIJA! Vali EKRE kandidaat Jõhvi vallas 17. oktoober 2021 valimistel!!!