Järva maakond, Järva vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna platvorm 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Järva vallas

 

Hea Järva valla elanik!

Valimiskampaania on aeg, mil valija häält püütakse säravate lubadustega. EKRE ei soovi osaleda sellel lubadusterallil. Sestap oleme oma programmi koostades teadlikult vältinud loosunglikkust, lubaduste kuhjamist ning nagunii kohaliku omavalitsuse kohustusteks olevate tegevuste esitamist saavutustena.

Mida EKRE saab lubada on aus, õiglane, onupojapoliitikast ja mõjuga kaubitsemises vaba ning rahvuslike huve silmas pidav valitsemine. Lubame täita kohaliku omavalitsusele pandud ülesandeid vastavalt seadustele, kaasavalt, pidades silmas vallaelanike huve ning arvestades otsustes pikaajalise vaatega.

EKRE kandidaadid Järva vallas lähtuvad kohalikeks valimisteks sõnastatud EKRE üle-eestilisest VIIE PLUSSI programmist. Järva vallas on Teie usalduse võitmisel meie fookuses järgmised teemad:

Valitsemine

Püüdleme valla tasakaalustatud arendamise poole. Valla tõmbekeskuste kõrval suuname proportsionaalsuse põhimõtet järgides eelarvevahendeid ja tähelepanu ka väiksematesse asumitesse, sealsesse taristusse ning kogukondlike tegevuste toetamisse

Viime läbi valla asutuste, ametikohtade ja valitsemiskulude asjakohasuse hindamise. Leiame, et vajalik on vaadata kriitilise pilguga üle valla ametikohtade nimistu, vältida tegevuste ja vastutuse dubleerimist ning teha vajadusel ümberkorraldused, mille puhul eelistada sotsiaal- ja haridusvaldkonda

Vaatame üle vallavolikogu komisjonide struktuuri ja töökorra, et muuta need formaalsetest kehanditest reaalselt toimivateks organiteks, mis aitavad lahendada kohaliku elu muresid ning suunata arengut. Komisjonide töö märksõnadeks peavad saama kaasamine ja läbipaistvus

Lahendame huvide konfliktid valla asutustes ning ennetame korruptsioonialti keskkonna tekkimist. Viime läbi valla lepinguliste suhete auditeerimise ning vajadusel alustame nende muutmise

Haridus- ja sotsiaalvaldkond

 Seisame põlvkondadevahelise sotsiaalselt sidusama kogukonna eest, et vastastikune mõistmine ja üksteisega arvestamine suureneks. Töötame isikukesksete sotsiaal,- rehabilitatsiooni ning esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse, kestlikkuse ja nende teenuste kvaliteedijuhtimise parandamise nimel 

 Otsime täiendavaid võimalusi huvitegevuste, spordi ning vaba aja veetmise toetamiseks, kättesaadavuse parandamiseks ning selleks vahendite ja tingimuste loomiseks kogu inimese elukaare ulatuses. Võtame pikaajalises vaates eesmärgiks Järva valda multifunktsionaalse spordi- ja kultuurikeskuse rajamise

 Hindame valla haridusasutuste perspektiivi ning teeme vajalikud otsused ja reformid, arvestades seejuures pikaajalise vaatega. Haridus- ja lasteasutused ning nende pakutavad võimalused on kvaliteetse elukeskkonna oluline osis. Selgus ja perspektiiv viimaste osas on võtmesõnaks elanike arvu säilitamisel ning ääremaastumise pidurdamisel

Ettevõtlus

➢ Kaasame ning kuulame valla ettevõtlusringkondi, hindame ettevõtjate võtmerolli valla arenguks eelduste loomisel ning seame eesmärgiks ettevõtja bürokraatliku koormuse vähendamise. Teadvustame taristu, eriti teede ning andmeside „viimase kilomeetri“ olulisust ettevõtlussõbraliku keskkonna jaoks

Näeme valla asukohas Eesti olulisima ühendustee ääres strateegilist eelist, millest võib saada omavalitsuse arengumootor. Tallinn-Tartu kiirtee toob lähedale inimesed, ettevõtluse ja võimalused. Sooduspositsiooni toodud võimaluste ära kasutamine valla arengu heaks eeldab eesmärgistatud tegevusi ning pikaajalise vaatega planeerimist

Rahvuslus ja traditsioonid

Seisame hea ajaloolise mälu säilimise eest ning suhtume austusega riigi ja rahva jaoks oluliste tähtpäevade tähistamisse. Oleme heaks partneriks isamaalistele ja riigikaitsesuunitlusega ühendustele, mäluasutustele ning kirikutele ja kogudustele

 

Hea järvakas!

Kohalikud valimised on kodanikule võimaluseks väljendada oma positsiooni riigivalitsemise suhtes. Eesti mastaapides on igasugune poliitika ning valitsemine samal ajal nii kohalik kui riiklik. Mis toimub Toompeal kajastub peatselt omavalitsuses, mis toimub kohalikus omavalitsuses mõjutab Toompeal toimuvat.

Kui Teile pole vastuvõetav praeguse valitsuskoalitsiooni poliitika või kui toetasite poliitikat, mida viis ellu EKRE osalusega koalitsioon 2019-2021 a. saate oma meelsust väljendada kohalikel valimistel EKRE nimekirja kandidaadi poolt hääle andes.

EKRE Järva vallas on sama erakond, mis EKRE Toompeal, Stenbocki Majas või Kadriorus. Edu kohalikel valimistel viib erakonna lähemale kogu riigi valitsemisele!