Järva maakond, Türi vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programm 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Türi vallas

Hea Türi valla elanik!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) tahab hakata ellu viima poliitikat, mis teeks Türi vallast võimalusterohke, turvalise ja peresõbraliku paiga. Meie eesmärgiks on vald, mis toetab vallaelanike heaolu ja rahulolu oma kodukohaga.

Türi vallas lähtume lisaks kohalikule platvormile EKRE üle-eestilisest programmist EKRE VIIS PLUSSI. Tutvu sellega lähemalt siin: https://kov.ekre.ee/ekre-viis-plussi  

Juhtimine

Seisame selle eest, et tuua võim kodanikele lähemale! Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas.

 • Seisame selle eest, et vallaga suhtlemine oleks elanikele käepärane ja lihtne.
 • Seisame rahvastiku- ja regionaalpoliitika eest mille eesmärgiks on rahvastikukriisi ohjamine. Määratleme oma rolli valdkonna poliitika kujundamisel ja koostame tegevuskava poliitikakujundamise protsessis osalemiseks.
 • Võitleme ohtliku ääremaastumise vastu! Tagame avalike teenuste kättesaadavuse kogu vallas.
 • Muudame vallavolikogu istungid veebis jälgitavaks.
 • Moodustame nõuandva koguna paikkondade esindajaid ühendava esinduskogu.

Elukeskkond

Türi vald peab olema väärikas ja turvaline!

 • Väärtustame ajaloolist pärandit ja miljööd.
 • Arendame Türi kui kevadpealinna!
 • Rekonstrueerime teid ja tänavaid, sealhulgas parandame jalgrattasõbralikkust.
 • Parandame ühistranspordiühendust valla keskusega, arvestades vallaelanike vajadustega.
 • Kaardistame paikkondade aktiivsel osalemisel nende vajadused, probleemid ja arengueelistused.
 • Seisame läbipaistva, kaasava ja kõikidele osapooltele arusaadava avaliku ruumi planeerimise eest.

Ettevõtlus- ja töökeskkond

Seisame kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest!

 • Parandame tingimusi uute töökohtade loomiseks läbi ettevõtlusvaldkonna eesmärgistatud arendamise.
 • Väärtustame elukestvat õpet ja teeme koostööd partneritega vallaelanike täiend- ja ümberõppe korraldamisel.
 • Toetame noorte ettevõtlikust ja ettevõtlusõpet. Seame eesmärgiks ettevõtluspädevuste laiendamise läbi ettevõtlushariduse.
 • Seisame lairibavõrgu arendamise ja laiendamise eest, et tagada kiire interneti püsiühendus üle valla.

Haridus ja noorsootöö

Lapsed on meie tulevik ja kalleim vara. Iga laps peab saama käia lasteaias ja koolis kodu lähedal. Kool on kohaliku elu süda ja tuleviku tagaja.

 • Seisame kodulähedase hariduse eest! Haridusvõrk peab arvestama piirkondlike iseärasustega.
 • Haridusvaldkonna arengu juhtimiseks ja tulevikuväljakutsete lahendamiseks koostame valdkondliku arengukava.
 • Peame oluliseks isamaalise kasvatuse andmist ja eluterveid väärtushoiakuid. 
 • Toetame õpilasmaleva tegevust noorte töökasvatuse edendamiseks.
 • Tõstame ranitsa- ja sünnitoetust.
 • Toetame noortevolikogu tegevust ja noorte kaasamist volikogu komisjonide töösse.
 • Seisame gümnaasiumihariduse andmise eest vallas panustades Türi Ühisgümnaasiumi arendusse.
 • Soodustame tasuta huvialategevust koolides.

Kultuur, sport ja seltsitegevus

Toetame valla iga piirkonna identiteeti ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist. Türil on suurepärased eeldused paljude erinevate spordialade viljelemiseks.

 • Toetame rahvus- ja pärimuskultuuri.
 • Seisame aktiivse kultuurielu eest kõikides valla piirkondades.
 • Suurendame treenerite ja ringijuhtide tasusid.
 • Toetame tervisesporti ja arendame sportimisvõimalusi.
 • Väärtustame kirikute rolli kultuuripärandi kandjatena.
 • Toetame eakate seltsi- ja huvitegevust ning loome volikogu juurde eakate nõukogu.