Lääne maakond, Lääne-Nigula vald

 

EKRE VALIMISPROGRAMM LÄÄNE-NIGULA VALLAS

 

Meie eesmärk on tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine Lääne-Nigula vallas. Toetame noori peresid ja lapsi, et meie riik kestaks. Lapsed peavad saama parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Me aitame eakaid ning ühiskonna enim abivajavaid liikmeid.

 

Seisame selle eest, et igal pool vallas oleks hea elada. Teeme otsuseid, mis toetavad kohalikku identiteeti ja lähtuvad püsielanike vajadustest. Jälgime, et uue raudtee ehitus oleks planeeritud nii, et sellega oleks rahul inimesed, kes elavad alevis, alevikus või külas, mida tulevane raudtee läbib.

 

Edendame kogukonna heaolu ja turvalisust ning toetame loodushoidu edendavaid kodanikuühendusi. Arendame vabatahtlikke päästekomandosid ja aitame luua need sinna, kuhu veel vaja.

 

Jätkame eesti rahva traditsioonide hoidmist. Toetame koorilaulu, rahvatantsu ja pärimusmuusikat. Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega.

 

Alustame valla energiapoliitika väljatöötamist, mis väldiks vastuolusid riigifirmade ja elanike vahel, kuid lahendaks ka Palivere, Kirimäe ja teiste asulate energiaprobleemid. Panustame lairibavõrgu arendusse – peame kiiret internetti inimõiguseks.

 

Tagame kodulähedaste koolide säilimise. Peame laste ja noorte huviharidust, sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi valla arengu ja jätkusuutlikkuse aluseks. Kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikulti propaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.

 

Lääne-Nigula vallavalitsus on töötanud hästi, kuid valda saab juhtida inimlikumalt. Me lükkame valla arengule sisse uue hoo, kaasates rohkem inimesi ja panustades nende vaba aja võimalustesse. Toetame ja soodustame kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist ja seltsielu, sest sädeinimesi on vähe, neid ei jätku igale poole.

 

Taebla

Algatame Taebla Gümnaasiumi taastamise

Lahendame Kirimäe elektrivarustuse probleemid

Taaskäivitame Koela talumuuseumi

Anname Taebla spordi-ja kultuurikeskusele uue hoo

 

Palivere

Arendame Palivere tehnoparki ja lahendame elektrivarustuse probleemid

Taastame Palivere ujumiskoha

Arendame Palivere spordikeskust

Taastame Palivere lasteaia köögi

 

Linnamäe

Viime ellu Räägu-Rannaküla kergliiklustee projekti

Teeme koostööd Silma õpikojaga tähtsustades Lääne-Nigula valda kui rohelist elukeskkonda

 

Risti

Jätkame Läänemaa värava projekti

Lahendame vastuolud elanike ja riigifirmade vahel

Jätkame Marimetsa raba kui puhkekeskkonna arendamist

 

Martna

Toetame vanasse korrusmajja üürimaja rajamist, mis tooks Martnasse elanikke, kooli ja lasteaeda lapsi

Jätkame projekti Martnasse uue tänapäevase koolihoone ehituseks

 

Noarootsi

Teeme vajalikud eeltööd Noarootsi püsiühenduse rajamiseks

Teeme koostööd kinnisvara-arendajatega püsielanikkonna suurendamiseks

Aitame käivitada tegevust Österby sadamas

 

Nõva

Taastame Nõva elamukruntide arendusprojekti, mis kindlustab ka Nõva kooli püsimajäämise põhikoolina

Arendame Nõva sadamat

Alustame kergliiklusteede projekte Nõva-Vaisi ja Nõva-Rannaküla suunal

 

Kullamaa

Tagame keskhariduse jätkumise Kullamaal

Seisame selle eest, et Käntu-Kastja hoiuala looduskaitseliste piirangute karmistamine saab toimuda ainult koostöös vallavalitsusega

Arendame Kullamaa tehisjärve vaba aja keskuseks