Lääne-Viru maakond, Tapa vald

 

 

 

 

KOV valimiste programm 2021

Tapa vald

 

 

 

Üldist

 

Külakogukondade ääremaastumine on vaja lõpetada . Selleks teeme ettepaneku kokku kutsuda külavanemate nõukoda või külade ümarlaud. Soodustame külade arengut. Toome külade hääle volikokku.

 

Leiame võimalusi kommunaalmajanduse parendamiseks ( tänavavalgustus , külateede korrashoid jne).

 

Toetame tegevusi, mille läbi anda seisvad objektid kasutamiseks ettevõtluse elavdamise eesmärgil.

 

Edendame valla mainekujundust toetudes ajaloolistele objektidele, pärandile, kuvanditele ning loodusele.

 

Jätkame 1. Jalaväebrigaadiga igakülgset koostööd Tapa linna ja kaitseväe parimates huvides.

 

Algatame programmi noorte perede valda lisandumiseks, eraldades selleks elamukrunte ja luues muid soodustusi.

 

Tapa linnas toetame linnakeskuse kujundamist selliselt, et see väärindaks vabadusvõitluse ajalugu erinevates selle etappides ja võimaldaks nii valla, kui riikliku tähtsusega tseremooniate läbiviimist. Selleks rajame vabaduse samba.

 

Toetame kohalike omavalitsuste korraldamise seaduse muutmist nii, et see võimaldaks kohalike omavalitsuste volikogudel korraldada ja kohalikel elanikel algatada rahvahääletusi.

 

Toetame olulises osas Tapa Valla Noortekogu ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.

 

Ütleme selge „ei” igasugustele korruptsiooni ilmingutele.

 

Kasutame valla raha kuluefektiivselt.

 

Garanteerime, et Tapa valla volikogusse valitud EKRE fraktsiooni liikmed on pidevalt avatud suhtlemisele ka valimistevahelisel ajal.

 

 

 

Sotsiaalpoliitika

 

Kõigil vallas elavatel inimestel on õigus sotsiaalsele turvalisusele. Vajadusel töötame välja uued eelnõud sotsiaaltöö valdkonnas ( nt puudega inimeste hooldustasude tõstmine jne ).

 

Tähtsustame enam paljulapselisi peresid.

 

Kaalume võimalusi rajada vallas eakate päevakodusid, et eakate lähedased saaksid pühenduda ka tööelule.

 

Hariduspoliitika

 

Hoiame lasteaedadest ning koolidest eemal igasuguse homopropaganda, sooideoloogia ja muud loomuvastased lastele sobimatud idoloogiad ja tegevused.

 

Tõstame isamaalise kasvatuse au sisse: toetame rahvuslike noorteorganisatsioonide tegevust nii koolides kui ka väljaspool seda.

 

Toetame alghariduse jätkamist ajaloolistes koolimajades maakohtades.

 

Tapa ja Tamsalu gümnaasiumides jätkame hariduse andmist kolmes haridusastmes.

 

Tapal koondame kogu õppetöö Tapa Gümnaasiumisse.

 

Kiirendame vastavalt võimalustele (õpetajad, õppematerjalid jne) üleminekut täielikule eestikeelsele õppele alates lasteaedadest.

 

Arendame välja programmi noorte õpetajate ja spetsialistide valda juurde toomiseks tagades neile elamispinna ja sotsiaalsed tingimused.

 

Kultuuripoliitika

 

Toetame majade värvimist valla toetusega, pöörates erilist tähelepanu ajaloolistele puithoonetele.

 

Pooldame Tapa muuseumi ja raamatukogu laienemist ajaloolisse jaamahoonesse koostöös Eesti Raudteega.

 

Püüame laiendada huvialaringide valikut vallas, panustades juhendajate ja treenerite hankimisele ning tegevuste toetamisele.

 

Tagame regulaarse randade hoolduse.

 

Turvalisuspoliitika

 

Teeme tihedat koostööd Kaitseliiduga, vabatahtlike päästjatega ja politseiga, et tagada turvalisus ning kodanike koolitamine kriisiolukordadeks.

 

Tulenevalt Tapa linna kõrgest riskiastmest sõjalise rünnaku korral nõuame riigilt/Kaitseministeeriumilt siinse elanikkonna kaitsesse piisavat panustamist. Tarvis on ehitada kaitserajatised, korraldada teavitustöö ja evakuatsioon, luua vastavad kriisivarud jne. Peab olema selge tegevuskava äärmuslikeks olukordadeks ning elanikkond peab olema teadlik, kuidas toimida sellistel juhtudel.

 

Valla hallatavad objektid peavad olema tagatud turvakaameratega.

 

Toetame Päästeameti ettepanekuid KOV 2021 valimisteks.