Rapla maakond, Rapla vald

 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Rapla valla kohalike omavalitsuste valimisplatvorm 2021

Haritud ja hooliv Rapla vald

 • Meile on oluline, et lapsed saavad koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse, eluterved ja traditsioone austavad väärtushoiakud.
 • Toetame Rapla valla haridusstrateegia 2035 elluviimist.
 • Toetame kodulähedaste lasteaiarühmade ja koolide säilimist.
 • Loome juurde uusi lasteaiakohti.
 • Rapla valla igasse haridusasutusse vähemalt üks tugispetsialist.
 • Töötame välja haridustöötajatele motivatsioonipaketi.
 • Leiame võimalusi huvihariduse paremaks rahastamiseks.
 • Toome täiskasvanute gümnaasiumi tagasi Raplasse, toetame elukestvat õpet.
 • Kaitseme lapsi ja noori, hoiame LGBT+ ning multikultuurilise mõjutamise lasteaedadest ning koolidest eemal.

Kultuurne ja sportlik Rapla vald

 • Toetame valla iga piirkonna identiteedi ja kultuuripärandi hoidmist ning arendamist.
 • Toetame Rapla valla kultuuriasutuste jätkamist iseseisvatena.
 • Toetame maakonna kergejõustiku esindusstaadioni rajamist Rapla linna.
 • Toetame mänguväljakute, virgestusalade, terviseradade rajamist ja arendamist.
 • Toetame Kabala, Rapla, Karitsa, Pirgu, Öökulli ja teiste ujumisalade edasiarendamist.
 • Suurendame toetusi kollektiividele, kes kannavad edasi eestluse vaimu.
 • Jätkame Rapla valla esindusvõistkondade rahalist toetamist, ühtlustame toetusi erinevatele spordialadele.
 • Toetame koerte treeningu- ja mängualade rajamist.

Turvaline ja keskkonnasõbralik Rapla vald

 • Toetame täiendavate turvakaamerate paigaldamist vallakeskustesse.
 • Tugevdame vallavalitsuse ja vabatahtlike päästekomandode omavahelist koostööd.
 • Uuendame Rapla õppesõiduplatsi asfaltkatte ja arendame taristut.
 • Taastame ja rajame tuletõrje veevõtukohad kogu vallas.
 • Valgustame Rapla valla bussipeatused.
 • Korrastame jäätmekäitluse vallas.
 • Loome Rapla valda korrakaitsespetsialisti ametikoha.
 • Oleme vastu Härgla lubjakivikarjääri rajamisele.
 • Oleme kategooriliselt vastu pagulaskeskuste rajamisele Rapla valda.

Majanduslikult arenev Rapla vald

 • Võtame tööle ettevõtlusnõuniku, kes korraldab ettevõtlusalast koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.
 • Meie prioriteet on töökohtade loomine läbi ettevõtluse eesmärgistatud arendamise.
 • Arendame koostöövõrgustikku Rapla valla, maakonna kutsekoolide, ettevõtjate ja Töötukassa vahel.
 • Toetame kutsekooli lõpetanud erivajadustega noorte tööle asumist omavalitsuse allasutustesse.
 • Peame oluliseks valla erinevates piirkondades tehno- ja tööstusparkide arendamist.
 • Arendame Kuusiku lennuvälja rahvusvahelise hobilennunduse nõuetele vastavaks lennuväljaks.
 • Uuendame asfaltkattega teid ja suurendame mustkattega teedevõrku, et iga majapidamise juurde viiks aastaringselt läbitav kodutee.
 • Toetame Rapla-Uusküla, Rapla-Kuusiku, Rapla-Raikküla, Kuimetsa-Vaopere, Kaiu-Kaiu mõisa ja Juuru aleviku kergliiklusteede ehitust.
 • Toetame koostöös riigiga kiire interneti rajamist igasse kodusse.
 • Suurendame kaasava eelarve rahastamist.
 • Taastame Rapla turu.
 • Seisame Rapla valla teenuskeskuste säilimise eest.

Hoitud ja terve Rapla vald

 • Toetame ujumis- ja saunakeskuse rajamist koostöös ettevõtjatega, tagamaks lastele ujumise algõppe, tööealistele lõõgastumise võimaluse, vanemaealistele tervise hoidmiseks sobivad tingimused. Täidame lõpuks selle aastatepikkuse lubaduse!
 • Tõstame sünnitoetuse 600 euroni.
 • Tõstame kooliteed alustava lapse toetuse 250 euroni.
 • Tõstame sotsiaalhoolekande võimekust ja parandame sotsiaaltranspordi kättesaadavust.
 • Leiame võimalusi omastehooldajate rahaliseks toetamiseks ning hooldekodude omaosalustasude vähendamiseks.
 • Toetame eakate ja erivajadustega inimeste päevakeskuste loomist igasse valla piirkonda.
 • Toome silmaarsti Raplasse tagasi.
 • Kvaliteetne erakorralise meditsiini teenus Raplasse 24/7.
 • Tõstame matusetoetuse 300 euroni ja korrastame valla kalmistud.
 • Vaktsineerimine on iga inimese vabatahtlik otsus. Laste vaktsineerima meelitamine ja vanemate loata vaktsineerimine on lubamatu!

Seisame Rapla valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu eest!