Tartu maakond, Tartu vald

 

HARIDUS JA KULTUUR:

 • Säilitame igas piirkonnas kooli , tagame kaasaegsed sportimise võimalused
 • Taastame lasteasutustes pikapäevarühmad
 • Toetame kohalikku kultuuri kandvaid ettevõtmisi (seltsid, ringid)
 • Hoiame meie laste psüühikat kahjustava LGBT propaganda lasteasutustest eemal

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOID:

 • Tõstame lapse sünnitoetuse 800 euroni (mitmes osas)
 • Tõstame kooliteed alustava lapse ranitsatoetuse 200 euroni
 • Rajame valda vanurite päevakodu, mis annab võimaluse kodukoha keskkonnas inimväärikalt aega veeta ka neil, kes ehk iseendaga enam nii hästi hakkama ei saa
 • Meie ei luba valla territooriumile rajada pagulaskeskusi

 

INFRASTRUKTUUR:

 • Leiame võimalusi luua valla territooriumile matkaradu ja puhkekohti ning välispordirajatisi
 • Seame eesmärgiks laiendada tänavavalgustussüsteemide võrgustikku külades ja asulates
 • Plaanime korrastada tiheasustusalade tehnovõrgustikud, kuna osadesse piirkondadesse ei ole 20 aastaga suudetud rajada tsentraalseid vee-ja kanalisatsioonitrasse
 • Aitame valla toel keskustesse tagasi tuua kohalikku elu toetavad väikeettevõtted ja teenused (perearst-/õde, kauplus, juuksur, apteek, post jne)
 • Piirame viljaka põllumaa muutmise tiheasustusaladeks

 

VALLAVÕIM:

 • Muudame vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja selgemaks
 • Vallavalitsus peab olema inimeste jaoks, mitte inimesed vallavalitsuse jaoks
 • Teostame tõhusamat järelvalvet kinnipidamaks heakorrast, lähtudes vastavatest seadustest ja õigusaktidest
 • Hoiame valla juhtimise korruptsioonivaba 
 • Tuleb tagada valla ühtne areng ning pöörata suuremat tähelepanu ääremaastumise vältimiseks

 

TRANSPORT:

 • Ajakohastame Tartu valla bussiliikluse
 • Valla territooriumil olevad kruusateed muuta tolmuvabadeks