Viljandi maakond, Viljandi linn

 

EKRE VALIMISPLATVORM VILJANDIS

2021

Viljandi peab saama turvalisemaks ja elamisväärsemaks elukeskkonnaks kõigile linnakodanikele alates lastest, lõpetades eakatega. Tagame kõikidele linlastele avalike teenuste võrdse kättesaadavuse.

 

HARIDUS

1.Lõpetame kahjuliku tsentraliseerimise õppe-ja lasteasutustes.

 • Tagame erivajadustega laste õppe vastavalt nende vajadustele senises õpikeskkonnas.

 • Tagame sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide ning psüholoogide jätkuva töö koolide alluvuses.

 • Koolidesse ja lasteaedadesse kohapeal valmistatud toit.

 • Säilitame Kaare kooli, et erivajadustega laste õpe ja kasvatus saaks jätkuda harjumuspäraselt.

2.Toetame haridusasutustesse riigikaitseõpetuse sisseviimist põhiainena ja riigikaitselaagrite korraldamist.

3. Viljandi koolides ja lasteaedades kõigile soovijatele tasuta hommikusöök.

4.Tagame jätkuva, võrdse rahastuse Viljandi linna erakoolides.

5.Põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast.

6.Kindlustame igale lapsele ühe tasuta huviringi.

7.Toetame lastele eestimeelse kasvatuse andmist

8.Hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal.

PERESÕBRALIK VILJANDI

1.Tõstame lapse sünnitoetuse 1200 euroni.

2.Tõstame ranitsatoetuse 800 euroni.

3.Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 10% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates teisest lapsest.

4.Toetame mänguväljakute rajamist ja hooldamist kõigis linnaosades.

5.Loome võimaluse spordiväljakute avalikuks kasutamiseks.

6.Tagame kõigile lastele võrdsemad võimalused erinevate tasuliste huviringide ja spordialadega tegelemiseks.

7.Toetame lasteaedade territooriumil asuvate mänguväljakute avalikku kasutamist.

LINNAJUHTIMINE

1.Muudame linnajuhtimise avatuks.

 • Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Linnakodanike hääl peab jõudma juhtideni.

 • Avalikustame kõik toimuvad tehingud linna varaga kohalikus meedias

 • Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega, enne selle kinnitamist.

 • Lähtume põhimõttest, et linn on linlaste, mitte ametnike oma.

2.Nõuame kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist. Kohustused ja rahastamine riigi poolt peavad olema tasakaalus.

AVALIKUD TEENUSED

1.Tagame avalike teenuste kättesaadavuse.

 • Rajame invajuurdepääsu teid, et ratastooliga oleks turvaline liikuda nii linnaruumis, kui järveäärsetel aladel.

 • ToetameViljandisse valveapteegi rajamist, tagamaks meditsiinilise esmaabi ööpäevaringselt.

 • Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid.

 • Toetame bussiterminali rajamist Viljandisse.

2.Tõstame omaste hooldamise toetuse riikliku miinimumpalgani.

3.Toetame alaealiste ja täiskasvanute turvakodu loomist Viljandisse.

4.Toetame korrakaitseametniku ametikoha loomist Viljandi linnas.

5.Tõhustame koostööd Politsei ja Päästeametiga.

6.Parendame oluliselt jäätmekäitluse korraldust Viljandi linnas.

 • Leiame võimaluse pakendite sortimiseks kogu linnaruumis.

7.Nõustame vähekindlustatud linnakodanikke küttekollete hooldusel ja renoveerimisel.

ETTEVÕTLUSSÕBRALIK VILJANDI

1.Toetame turismiettevõtteid.

 • Tutvustame Viljandi linnas pakutavaid aktiivse puhkuse veetmise võimalusi ja kultuuriüritusi kogu Eestis.

3.Toetame õpilasfirmade loomist.

 • Nõustamine, sidemete loomine, turundus.

4.Aitame luua tingimused uute töökohtade tekkeks.

 • Soodustame elamuehitust ja täiendavate munitsipaalkorterite rajamist.

 • Reklaamime Viljandit, kui ettevõtjasõbraliku linnana.

 • Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele.

5.Kiirendame ja lihtsustame detailplaneeringute menetluskorda.

KODULINN VILJANDI

1.Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees.

 • Eestikeelne ja meelne kasvatus lasteaedadesse ja koolidesse

 • Teeme koostööd erinevate huvigruppidega tutvustamaks Eesti keele ja kultuuri mitmekesisusi.

2.Rekonstrueerime kõik Viljandi tänavad.

3.Arendame välja jalgrattateede võrgustiku.

4.Rekonstrueerime linna kõnniteed kõigile läbitavaks.

5.Teostame veekvaliteedi seiret Viljandi veekogudes.

6.Täiustame tänavavalgustuse ajakohasemaks ja toetame siiani puuduvate lõikude väljaehitamist.

 • Vähendame valgusmüra magalapiirkondades.

 • Toetame tänavavalgustuse sujuvamaks muutmist.

7.Toetame parkide ja haljasalade korrastamist ning rohealade säilitamist ja laiendamist.

8.Tõstame kaasava eelarve raames etteantud summa 90 000 euroni ja katame projekteerimisega seonduvad kulud.

9.Toetame rahvaalgatusi.

10.Muudame Arkaadia aia linnakodanike ja lastesõbralikuks.

11.Leiame lahenduse reoveepuhastusjaama lõhnaprobleemile.

12.Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas.

 • Toetame korteriühistuid parklate rajamisel.

 • Leiame võimalusi parkimiskohtade loomisel kesklinna.

 

13.Toetame lemmikloomade jalutus- ja treeningväljakute rajamist.

14.Muudame Viljandi linnaruumi roostevabaks! Rooste ei ole kunst.

KULTUUR

1.Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri.

2.Laiendame Kultuuriakadeemia tudengite osalemist Viljandi linna kultuurisündmustel.

3.Teeme koostööd Viljandi linna ja Viljandimaa valdade kultuurikorraldajatega.

4.Toetame eakate ühistegevusi ja algatusi.

SPORT

1.Toetame sporti ja arendame sportimisvõimalusi.

 • Toetame välijõusaalide rajamist igasse linnaossa.

 • Aitame kaasa Viljandi linna spordirajatiste hooldamisele ja renoveerimisele.

 • Jätkame spordiklubide ja sportlike tegevuste toetamist.

2.Toetame suurvõistluste läbiviimist Viljandi linnas.