Viljandi maakond, Viljandi vald

 

EKRE on kõige eestimeelsem erakond

 • Hindame kõrgelt eesti keelt, kultuuri  ja traditsioone ning eelnevate põlvkondade võitlust Eesti riigi eest.
 • Oma juurte tundmine aitab mõista nii Eesti riigi kui ka meie rahvuslike traditsioonide kohta ümbritsevas maailmas ja näha eneseteostuse võimalusi koduvallas
 • Peame oluliseks hoida rahva ajaloolist mälu ja seda kandvate ürituste korraldamist.
 • Toetame eestluse vaimu edasi kandvaid kollektiive.

Haridus on rahva elujõu allikas ja kool kohaliku vaimuelu süda

 • Peame vajalikuks kõigi valla koolide ja lasteaedade töö jätkamist, andmaks lastele parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ning eluterved väärtushoiakud.
 • Lahendame koolide ja lasteaedade ruumipuuduse ning loome vajalikud  tingimused  õppetööks.
 • Säilitame Tarvastu Gümnaasiumi ja Leie Kooli
 • Lasteaedades kohamaksu ei tõsta.
 • Toetame erivajadustega lapsi väiksemates rühmades.

 EKRE on kõige peresõbralikum erakond

 • Töötame välja tingimused ja  alustame noortele lastega peredele kodu loomise/renoveerimise toetuse maksmist.
 • Rajame laste mänguväljakud igasse suuremasse  külla  kus selleks on vajadus.
 • Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja suurendame ranitsatoetust.                                    
 • Suurendame lastele huvi pakkuvate, s.h. tehnika huviringide arvu.
 • Igale lapsele vähemalt üks tasuta huviring.

EKRE on kõige enam kohalikku elu soosiv erakond

 • Meie maaelupoliitika eesmärk on luua vallas tingimused  et inimesed saaksid ja tahaksid Viljandi vallas elada, töötada, peret luua ja lapsi kasvatada.
 • Pakume valla initsiatiivil kinnisvara arendusi kodu rajamiseks  ja ettevõtluseks.
 • Toetame ettevõtete kaasfinantseerimisega projekte.
 • Jätkame hajaasustuse programmis vallapoolse toetuse maksmist.
 • Käivitame ettevõtete ümarlaua koostöö tugevdamiseks vallaga.
 • Kohaliku ettevõtluse ja turismi arendamiseks suurendame valla eelarves MTÜ – dele ettenähtud  toetussummat.
 • Toetame kirikukogudusi nende tegevuses.
 • Hindame Kaitseliidu, noorkotkaste ja kodutütrarde tegevust ja panust rahva kaitsetahte kujundamisel.
 • Jätkame Tarvastu Ordulinnuse konserveerimist koos selle juurde kuuluva Linnaveski tammiga.
 • Toetame Raassilla motokrossiraja edasiarendust.
 • Valla töökorralduse huvides on mõistlik koondada teenused ühte keskusesse, mille ühe võimalusena  näeme endise Viiratsi vallamaja renoveerimist Viljandi valla vallamajana.

Valla ühtlane areng oleneb teedevõrgust

 • Kohalikku teedevõrku arendame põhimõttel, et tulevikus viib igasse külla mustkattega tee.
 • Tagame kohalike teede korrashoiu ja teeäärte hoolduse.
 • Survestame riigiteede haldajaid teede paremaks korrashoiuks.

EKRE seisab kogukonna turvalisuse eest

 • Aitame kaasa vabatahtlike päästjate töö korraldamisele.
 • Muudame külakeskused ja asulad turvalisemaks (liiklusohutus, turvakaamerad jne), rajame juurde ja korrastame tuletõrje veevõtukohad.

EKRE seisab puhta looduse ja rahva tervise eest

 • Toetame rahvaalgatust Niilusoo looduskaitseala moodustamisel.
 • Viime jäätmekäitluse vastavusse elanike vajadustega.
 • Toetame rahva tervise ja liikumisega seotud projekte vallas.

EKRE on demokraatiat kõige rohkem edendav erakond  

 • Rahva reaalseks kaasamiseks valla elu suunamisel korraldame rahvaküsitlusi, mille tulemused on otsustava tähtsusega.
 • Viime kodanike probleemid vallavalitsusse ja tagame vastused õigeaegselt

 

HEA VALIJA, MEIE PROGRAMM PÕHINEB ELANIKE VAJADUSTEL NING ON SUUNATUD TULEVIKKU. EKRE  TEENIB RAHVAST JA SEISAB EESTI EEST!