Võru maakond, Setomaa vald

 

EKRE valimisplatvorm Setomaa vallas

„Iga nulga heaks“

Igas Setomaa nulgas on hea elada, õppida, aega veeta ja töötada.  Teeme mõistlikke  investeeringuid. Loome kõigile valla nulkadele võrdsed võimalused arenguks. Märkame ja väärtustame igat vallakodanikku. 

Meie:

 • muudame valla valitsemise kaasavaks, ausaks ja säästlikuks;
 • arvestame otsuste tegemisel kogukonna arvamusega, kaasame külavanemad valla juhtimisse;
 • muudame projektirahade jagamise ja MTÜ-de toetamise läbipaistvaks;
 • säilitame Mikitamäe, Meremäe ja Värska koolid, loome koolidele võrdsed võimalused ja anname suurema otsustusõiguse; 
 • suurendame toetusi huvitegevustele;
 • toetame kultuuri ja spordi valdkonnaga tegelevaid kollektiive ja külaseltse, kingime igale valla külaseltsile, kultuuri- ja spordikollektiivile valla suure lipu;
 • arendame igaüheni jõudva sotsiaal ja tervishoiusüsteemi hästi toimivaks; 
 • oleme valmis koostööks nende erakondade ja valimisliitudega, kellel on meiega sarnased eesmärgid. 

 Meie:

 • taastame perearsti vastuvõtud Meremäel ja Obinitsas;
 • maksame 100 eurot jõulutoetust valla pensonäridele;
 • maksame 100 eurot koolilõpetamise toetust põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajatele;
 • teeme koolisööklasse kaasaegsed toidusaalid, kus õpilastelel on võimalus ise komplekteerida toiduportsjond;
 • rajame Värskasse energiasäästliku ja kaasaegse koolihoone;
 • rajame kergliiklustee Mikitamäe alevikust Mikitamäe koolini;
 • seisame selle eest, et säiliks riiklik päästekomando;
 • teeme korda valla teed;
 • viime Värska Sanatooriumi kergliiklustee mustkatte  alla;
 • teeme korda külakeskused, rajame haljastuse ja korrastame prügimajanduse;
 • rajame Mikitamäe järve ümbrusse meeldiva puhkeala koos ujumiskohaga;
 • leiame lahenduse valla kalmistute hekorraprobleemidele;
 • paigaldame kõikidele valla küladele nimesildid ja külaplatsidele legendide tahvlid ning valgustuse;
 • rajame Võõpsu külale ühisveevärgi ja kanalisatsooni;
 • toetame Beresje kloostri ehitust;
 • rajame Lüübnitsa rahvamaja juurde kodulugu tutvustava teabetoa – muuseumi,  korrastame ja tähistame küla rootsi kalmistu;
 • kehtestame kohalikku elulaadi arvestava üldplaneeringu;
 • rajame terviserajad koolide juurde ja korrastame matkaradade võrgustiku;
 • toetame ettevõtlust.