Võru maakond, Võru vald

 

VÕRU VALD – RAHVUSLIK JA EDUMEELNE!

 

Meie eesmärk on edukas ja inimkeskse juhtimisega Võru vald. Edukus ei ole üksnes rahaliste vahendite küllus, vaid eelkõige vallaelanike heaolu.

Meie seisame selle eest, et säiliks rahvuskultuur, eesti keel ja meel igavesti!

Meie väärtustame noorperesid ja eakaid ning toetame väikeettevõtlust!

 

Meie tegevuse eelistusteks on:

KULTUUR JA SPORT

 • toetame rahvuskultuuri üritusi ja külaseltside tegevust

 • kaasame kultuuriprojektide läbiviimisse noori spetsialiste

 • rekonstrueerime projektipõhiselt kultuuri- ja rahvamaju

 • parendame sportimisvõimalusi

 • propageerime tervislikku eluviis

HARIDUS

 • võimaldame kodulähedase alghariduse ja laste päevahoiu

 • rahastame huviharidust vajalikul määral

 • vastavalt võimekusele rekonstrueerime õppehooneid

 • suurendame ranitsatoetuse määra

 • tõstame noorte haridustöötajate hüvitiste määra

KESKKOND

 • investeerime elukeskkonna kaasajastamisse

 • kaasame valla arengut ja heaolu puudutavates küsimustes elanikke

 • otsuste langetamistel arvestame kogukonna eripäradega

 • tagame külavaheliste sõiduteede korrashoiu

 • kindlustame turvalise elukeskkonna kodulähedase operatiivteenistuse näol

MAJANDUS

 • vähendame ettevõtlusega seotud ametkondlikku bürokraatiat

 • me ei kehtesta põhjendamatuid kohalikke makse

 • kaalume alustava väikeettevõtte kaasrahastamise võimalust

 • jätkame kergliiklusteede rajamist

 • arutame munitsipaalelamute ehitamise võimalust

 • panustame loodusturismi arengusse, nt. linnuvaatlustorni ehitus Roosisaarele

SOTSIAALHOOLEKANNE

 • eakale vallaelanikule peab olema tagatud väärikas ja sotsiaalselt kaasatud elu

 • loome erikomisjoni, mille tegevuseks on eakate heaolu kontrollimine hooldekodudes

 • tõstame küttekollete ja elektrisüsteemide renoveerimisega seotud kulude kompenseerimise määra

 • kaalume võimalust maksta lähedase hooldajale igakuiselt riiklikult kehtestatud miinimumpalka

 • tõstame sünnitoetuse määra

 • käivitame abiprogrammi, mille kohaselt saavad noorpered soetada KOVi omandis olevaid asustamata eluhooneid soodustingimustel